İhraç edilen tabipler, muayanehane açabilecek

Ak Parti tarafından, TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, ihraç olunan Sağlık Bakanlığı personeli ise güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan sağlık personeli, muayenehane açabilecek

İhraç edilen tabipler, muayanehane açabilecek

Ak Parti tarafından, 30 Ekim 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu. 

Teklifin ihraç edilen personelle ilgili bölümü şu şekildedir:

"MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri, sadece 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir. Ancak bunlardan Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, kamu görevine alınmamasına karar verildiği tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemezler. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülür. Bunların düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaz."

Kanun teklifinin atıfta bulunduğu 12. maddenin ikinci fıkra (c) bendi şu şekildedir:

"c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası."Yine Kanun teklifinin atıfta bulunduğu 3359 sayılı Kanunun ek 3. maddesinin birinci fıkrası birinci grup ilçeler bölümü şu şekildedir:

"İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;.... Birinci grup ilçe merkezlerinde 600,.... gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarda Devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler."

DEĞERLENDİRME

1- Bu düzenleme sadece tabip ve diş tabiplerini kapsamaktadır.

2- Yapılan düzenleme hem ihraç olunan hem ede güvenlik soruşturması olumsuz çıktığı için ataması yapılmayan tabip ve diş tabiplerine yöneliktir.

3- Düzenleme gereğince, ihraç olunan veya güvenlik soruşturması olumsuz çıktığı için ataması yapılmayan personel, SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurumlarında çalışabilecek veya serbest muayenehane açabilecektir.

4- Ancak Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunanlar 600 gün boyunca mesleklerini icra edemeyecektir.

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER