SON ATAMA GENELGESİ HANGİ ATAMALAR İÇİN İZİN ŞARTI GETİRİYOR?

DEĞİŞİKLİK YAPILAN HALİYLE SON ATAMA GENELGESİ HANGİ ATAMALAR İÇİN İZİN ŞARTI GETİRİYOR?

SON ATAMA GENELGESİ HANGİ ATAMALAR İÇİN İZİN ŞARTI GETİRİYOR?
Atama ve görevlendirmelere ilişkin bazı sınırlamalar getiren 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde bazı değişiklikler yapıldı. Bugün yapılan değişiklikler sonrası, Başbakanlık izni gerektiren ve gerektirmeyen atamalarda bazı değişiklikler oldu.


 
2015/13 sayılı Genelgede bugün yapılan değişiklikler ile, Genelgenin; ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin sadece bakanlıklar merkez teşkilatları için (bakanlık özel kalem müdürlükleri ile basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri hariç) uygulanması kararlaştırılırken, (2) numaralı alt bendi ise yürürlükten kaldırıldı.

Yapılan değişiklikten sonra, 2015/13 sayılı Genelgenin tamamına ve hangi atama ve görevlendirmeler için Başbakanlık izni şartı getirildiğiyle ilgili olarak  memurunyeri.com olarak hazırladığımız ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Atama ve görevlendirmelerin bazıları neden Başbakanlık iznine bağlandı?

2 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğe konulan 2015/13 sayılı Genelgeye göre, atama ve görevlendirmelere ilişkin sınırlamalara gidilmesinin sebebi; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu personelinin hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek, merkez-taşra, kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında dengeli dağılımını sağlamak, yönetim kadroları hakkında gerekli veri tabanı oluşturmak.

Ancak, iktidarda tek parti hükümetinin olmasına, bütün bakanların aynı partiye mensup milletvekillerinden olmasına, kamu kurum ve kuruluşlarının atamaya yetkili amirlerinin tamamının AKP hükümetleri döneminde atanmış olmasına rağmen, atama ve görevlendirme konusunda kanunlarla yetkilendirilmiş kurum amirlerine bu konuda adeta güven duyulmayarak bazı atama ve görevlendirmelerin Başbakanlık iznine bırakılması, bu Genelgenin “amacı” olarak belirtilen hususlardan dolayı çıkarılmadığı düşüncesini yaratmaktadır.

Hangi atamalar için Başbakanlıktan izin almak gerekiyor?

*Açıktan atamalar: Memuriyetten ya da diğer personel kanunlarına tabi görevlerden ayrılmış olanların, herhangi bir memuriyet kadrosuna atanması (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre yapılacak atamalar) Başbakanlık iznine tabi olacak.

Örneğin, görevinden ayrılmış akademik bir personelin Devlet memuru olabilmesi için Başbakanlık izni gerekecek. Daha önce ayrılmış olduğu kurumdaki aynı kadroya atanmak suretiyle yeniden Devlet memuru olabilmek için de Başbakanlık izni gerekecek.

*Bakanlık merkez teşkilatlarında müstakil birim amiri ve üstü kadrolara (bakanlık özel kalem müdürlükleri ile basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri hariç) yapılacak atamalar: Bakanlık merkez teşkilatlarının müşterek kararname gerektirmeyen müstakil birim amirliklerine (bakanlık özel kalem müdürlükleri ile basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri hariç), kurum içinden veya başka kurumlardan yapılacak atamalarda Başbakanlık izni alınacak. (Müstakil birimin ne olduğu konusunda mevzuatta herhangi bir tanımlama bulunmadığından, Genelge’de yapılan değişikliğe rağmen, bu atamalarda tereddüt yaşanabilecektir.)

*Yukarıda belirtilenler dışındaki kadrolara yapılacak;

       -Kurumlararası naklen atamalarda: Bir kurumdan başka bir kuruma nakil yoluyla yapılan atamalarda ilgili memurun hizmet sınıfı değişecek ise Başbakanlıktan izin almak gerekecek. Kurumlararası naklen atamalarda ilgili memurun hizmet sınıfı değişmiyorsa, unvanı değişiyor olsa bile Başbakanlıktan izin alınmayacak.

Örneğin; bir kurumda Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan Hemşire, başka bir kurumun Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarına atanacak ise Başbakanlıktan izin almak gerekecek, Başka bir kurumda Hemşire kadrosuna atanacak ise Başbakanlıktan izin almak gerekmeyecek.

         -Kurum içi atamalarda: Kurumlara ait kadrolara, kurum içerisinden yapılacak atamaların hiçbiri için (sınıf değişikliği olsa bile) Başbakanlıktan izin almak gerekmiyor.Hangi görevlendirmeler için Başbakanlıktan izin almak gerekiyor?

Müşterek kararname ile atama yapılan kadrolardan boş olanlara vekalet, yürütme ve tedvir şeklinde yapılacak olan görevlendirmelerden; süresi 3 aydan fazla olan ya da bu süre sonunda aynı kadroya yapılacak yeni görevlendirmeler için Başbakanlıktan izin almak gerekiyor. Ataması müşterek kararnameli olmayan kadrolara yapılacak bu tür görevlendirmelerde ise Başbakanlıktan izin alınması gerekmiyor.

Müşterek kararnameli atama gerektiren boş kadrolara yapılacak görevlendirmeler en çok 3 ay sürecek ve yapılacak görevlendirmeler Başbakanlığa bildirilecek (izin gerekmiyor, sadece bildirme). 3 ay sonunda söz konusu görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiş olacak. Bu sürenin sonunda aynı kadroya yeni görevlendirme yapılabilmesi için Başbakanlıktan izin alınacak.

Müşterek kararname ile atama gerektiren kadrolardan boş olanlara yapılacak vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmelerden 3 aydan fazla devam etmesi öngörülenler için, süre belirtilmek şartıyla Başbakanlıktan izin alınması gerekecek.

Müşterek kararname ile atama gerektiren kadrolardan boş olanlara, 2 Aralık 2015 tarihinden önce yapılmış ve devam eden vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler 2 Mart 2016 tarihine kadar kaldırılacak.

Yönetim ve denetim kurulu üyeliğine atamalarda Başbakanlık izni nasıl olacak?

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç); doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi oldukları veya yönetim, denetim kurulu v.b. üyeliklere atama veya aday gösterme yetkisine sahip oldukları (yurtdışı dahil) şirket, banka, teşebbüs, teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerdeki kamu payına karşılık,

-Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararla yapılan atamalar dışında kalan; banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeliğine yapacakları atamalarda, atama işlemlerini başlatmadan önce Başbakanlıktan izin alacak.

-Genel kurulları tarafından seçilecek; banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyelerini genel kurulca seçilmek üzere önermeden önce Başbakanlıktan izin alacak.

Genelgenin kapsamında olmayan kurumlar hangileri?

2015/13 sayılı Genelge; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Yüksek mahkemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli istihbarat Teşkilatı, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerinin personeli ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personeli ve bu kurumlara diğer kurumlardan (kapsamdaki kurumlardan) yapılacak atama ve görevlendirmeleri kapsamıyor.

Atama ve görevlendirmelerde izin ve bilgilendirme işlemleri nasıl yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşları; il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara ilişkin verileri (yönetim ve denetim kurulları dahil) altı aylık dönemlerde (1 Ocak-1 Temmuz tarihleri esas alınarak) Başbakanlığa gönderecek.

Genelge kapsamındaki izin yazıları; düzenleyici ve denetleyici kuramlarda, ilgili oldukları bakanlığa bilgi vermek suretiyle Başkanın, diğer kuramlarda münhasıran ilgili Bakanın imzasıyla, bilgi amaçlı yazılar ise kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin imzasıyla Başbakanlığa gönderilecek 

memurunyeri.comYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER