Üniversite Hastanelerinde Döner Sermaye Dağıtımı Adaletli Olsun

Döner Sermaye Dağıtımı Adaletli Olsun

Üniversite Hastanelerinde Döner Sermaye Dağıtımı Adaletli Olsun
Üçüncü Dönem Toplu Sözleşme'de alınan karar gereği, Yüksek Öğretim kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayılarını yeniden değerlendirmek ve bu konu sebebiyle mağduriyet yaşayan personelin kadro/görev unvan katsayısının artırılması amacıyla düzenlenen toplantıya katıldık.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan katsayıları aralık olarak gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaktadır. Ancak özellikle hekim dışı personel için bu katsayılar alt sınırdan ödendiği takdirde personele ödenen döner sermaye ciddi oranda düşmekte ve üniversiteler arasında uçurumlar oluşturmaktadır. Bu nedenle alt sınırların özellikle mağdur olan grupta yükseltilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Başhemşire, Fakülte Sekreteri, Baş Eczacı, Hastane Müdürü, Uzman, Hastane Müdür Yardımcısı, Eczacı için “1,00-1,80” katsayıları “1,50-1,80” olarak, Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı için “0,50-1,30” katsayıları “1,00 -1,30” olarak ve Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi için “0,35-0,90” katsayıları “0,70-0,90” olarak uygulanmasını teklif ettik.

Devlet Personel Başkanlığı’nda yapılan toplantıya Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı Adem Dinç, Daire Başkanı İbrahim İnan, Mali Bakanlığı’ndan Daire Başkanı Ali Karatürk, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan Daire Başkanı Zerrin Ekiz’in yanı sıra Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek katıldı.

Devlet Personel Başkanlığı’nda yapılan toplantıda Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte bu konuyla ilgili olarak yapılmasını istediğimiz değişiklik teklifi ile diğer konulardaki değişiklik teklifimiz şu şekilde:

 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Değiştirilmesi Teklif Edilen Maddeleri

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte gelirden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında ağırlıklı olarak öğretim üyeleri ele alınmış olup, diğer sağlık çalışanlarının ve idari personelin de gelire katkı sağladığı ayrıca sağlık hizmeti vermenin bir ekip işi olduğu gerçeği göz ardı edilerek tabip dışı personele yeterli hak tanınmamıştır.  Yapılacak yeni düzenlemelerin üniversitelerde çalışan diğer personelin de göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu noktada aşağıdaki talepleri sunmaktayız;

Öneri 1.
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 sayılı Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelindeki katsayılardan; Başhemşire, Fakülte Sekreteri, Başeczacı, Hastane Müdürü, Uzman, Hastane Müdür Yardımcısı, Eczacı için “1,00-1,80”  katsayıları “1,50-1,80” olarak, Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat Saymanı için “0,50-1,30” katsayıları “1,00 -1,30” olarak ve Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi için “0,35-0,90” katsayıları “0,70-0,90” olarak uygulanmalıdır.

Mezkur Yönetmelik ekinde personelin döner sermaye kadro/görev unvan katsayıları aralık olarak gösterilmekte ve bu aralıktaki katsayıyı belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmaktadır. Ancak özellikle hekim dışı personel için bu katsayılar alt sınırdan ödendiği takdirde personele ödenen döner sermaye ciddi oranda düşmekte ve üniversiteler arasında uçurumlar oluşturmaktadır. Bu nedenle alt sınırların özellikle mağdur olan grupta yükseltilmesi uygun olacaktır.

Öneri 2.
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Dağıtım Esasları Başlığı altındaki 5. maddenin 9. fıkrasında
Yapılacak asgari ek ödeme oranı, ilgili birim yöneticisi (dekan ve başhekim) için yönetim kurulunca Kanunda belirlenen tavan oranını geçmemek üzere belirlenen yönetici payı ek ödeme oranının; tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan öğretim üye ve öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35’inden, diğer öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden, diş hekimliği fakültelerinde ise öğretim elemanları için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olamaz.”
 denilmektedir.

Bu fıkradaki oranların 'lik oran %25'e çıkarıldığında aşağıdaki örneklerde de açıklanacağı gibi belirli bir artış söz konusu olmaktadır.

Bu madde hükmüne göre;;1. derecenin 4. kademesindeki bir ayniyat saymanı için 746,18 TL
 Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan personel için ortalama         250,00 TL
Tekniker kadrosunda çalışan personeller için 427,50 TL artış söz konu olmaktadır.
Diğer kadrolarda çalışan personellerin (Bilgisayar İşletmeni, Memur, Daktilograf, Hizmetli, Hastabakıcı, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni vb.) ek ödemesinde herhangi bir artış olmamaktadır. Bunu nedeni ise 375 KHK'ya göre peşin ödenen ek ödemenin bu madde hükmüne göre ödenecek asgari ek ödeme tutarından (peşin ödemeye gelir vergisi dahil edildiğinden dolayı) yüksek olması. Bunu aşağıda bir örnekle açıklamak gerekirse;

Örneğin:
3. derecedeki bir bilgisayar işletmeni 375 sayılı KHK ya göre 843,76 TL ek ödeme alıyor. Döner sermayeli kurum olduğumuzdan dolayı buna vergi eklendiği zaman 994,06 TL brüt hakkediş oluşuyor. Yukarıda sayılan oran den %25’e çıkarıldığı zaman 894,66 TL asgari ek ödeme alması gerekir.  Bundan dolayı yukarıdaki saydığımız kadrolardaki kişilerin ek ödemesinde herhangi bir artışa neden olmamaktadır.

Ancak;
bu maddedeki 'lik oranın %25'e çıkarılması talebi özellikli bir birimde çalışan personelin bu madde hükmüne göre asgari ek ödeme oranı %25'den daha yüksek olmalıdır. Çünkü 2547 sayılı Kanunun 58. maddesinin (C) fıkrasının 2. bendinde özellikli birimde çalışan (yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel) personel için farklı bir tavan oran belirlendiğine göre (%200) asgari ek ödeme oranı içinde farklı bir oran belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Öneri 3.
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Dağıtım Esasları Başlığı altındaki 5. maddenin 15. fıkrasında "Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Elde edilen gelirin % 50’sinden az % 60’ından fazla olmamak üzere Üniversite Yönetim kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine/üyelerine mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının % 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir. Bu fıkra uyarınca dağıtılan gelirlerden kalan tutarlar 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer personele aynı paragraf uyarınca ve Üniversite Yönetim Kurullarınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak ek ödemenin finansmanında kullanılır. 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz." denilmektedir.

Bu fıkra hükmüne göre diğer personele yapılacak mesai dışı ödemesi 2547 sayılı Kanunun 58 maddesinin (c) fıkrasının son paragrafında "nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak (1) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 50’sini, (2) numaralı bentte belirtilen personel için yüzde 20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılır." hükmü uyarınca dağıtılmaktadır. Ancak bu madde hükmündeki %20'nin yükseltilmesi düşünülmektedir.  Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

Örneğin;
%20 oranı ile 3 derece bir hemşire 434,82 TL brüt mesai dışı hak ediyor.

Oranın %30'a çıkarılması ile  3 derece bir hemşire 652,22 TL brüt mesai dışı ek ödeme hak ediyor.

Bir öğretim üyesinin 22.713,52 TL brüt mesai dışı tavanı düşünüldüğü zaman bu artışın mesai dışını yapacak öğretim üyesinin ameliyatı hemşire veya personelsiz yapamayacağı ve sağlık işinin bir ekip işi olduğu gerçeğini düşünürsek artışın elzem olduğu düşünülmektedir.

Öneri 4.
Kalibrasyon Katsayısı (KK):
Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemek üzere (0,2) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı ifade etmektedir.

Kalibrasyon katsayısı yüksek belirlenmesi halinde adına bireysel puan girilen öğretim üyelerinin ek ödemelerinde artış adına bireysel puan girilmeyen personellerin ek ödemesinde düşüş olmaktadır. Kalibrasyon katsayısının düşük belirlenmesi halinde ise tam tersi işlem olmaktadır. Kalibrasyon katsayısının belirli bir düzeyde tutulması ek ödemelerdeki dalgalanmayı önleyeceği; gelirin arttığı ayda eğer kalibrasyon katsayısında artış olursa gelirin artışından adına bireysel puan girilmeyen personellerin ek ödemelerinde gelirin arttığı oran kadar artış olmamaktadır.

Kalibrasyon katsayısının ya sabit bir katsayı olarak belirlenmesi veya da makasın az olacak şekilde belirlenmesi gerektiği düşülmektedir. Bu kapsamda bu katsayının (0,3) ila (0,7) arasında belirlenmesi daha adil olacaktır.

 
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2016, 08:44YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER