Sorunların Zamana Yayılmaması İçin Çalışmalar Hızlanacak

TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMALIDIR

Sorunların Zamana Yayılmaması İçin Çalışmalar Hızlanacak
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2016 Yılı Kamu Personel Danışma Kurulu ilk toplantısında Memur-Sen'in tekliflerini açıkladı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapıldı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların genel başkanları ve diğer konfederasyon temsilcileri katıldı.4/B VE 4/C ARADAN ÇIKMALIDIR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, masaya 29 madde de Memur-Sen’in tekliflerini sundu. Taşeronların kadroya alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu konuda bazı çekincelerimiz var. İstihdam ediliş biçimleri ile ilgili biz 4A ve 4/D statüsünde değerlendirilmesinden yana tarafız. 4/B ve 4/C aradan çıksın istiyoruz. Burada yeni bir statüden bahsediliyor. Ancak çalışanların memnun olduğu bir şeyden bizim mutlu olmamamız söz konusu olamaz. Çekincelerimizi de bir kenarda tutuyoruz” dedi.3. Toplu Sözleşme’de imza altına alınan 4/C konusunda ise Yalçın, “Bu kapsamdan önce 4/C’nin neticeye bağlanması gerekirdi. Çünkü 64. Hükümet Eylem Planı’ndan önce 3. Dönem Toplu sözleşme hükümleri var. 4/C konusu öncelenmeliydi ama bu konuda halen bir cümlenin kurulmamış olması bizi son derece üzmüştür. Bu konuda mutlaka somut adım bekliyoruz” diye konuştu.TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMALIDIR

Yalçın, “Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanmaması halinde alanlarda, 4/C için yürüyüş yapmak gibi bir seçeneğin gündemimize gelmesini istemiyoruz. Böyle bir gündem oluştuğu takdirde imzamızın gereği olarak, alana çıkmak noktasında üzerimize düşeni yaparız” şeklinde konuştu.BAKAN SOYLU: BEKLENTİLER KARŞILANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ise, masanın başat konusu olan 4/C, kamuda çalışan ve memur işi yapan işçilerle ilgili konuları Maliye Bakanı ile görüştüğünü, her yönüyle detaylı bir şekilde üzerinde çalışacağını vurgulayarak, “Devlet Personel Başkanlığı'nda kamu kurumları birlikte pazartesiden itibaren bir çalışma yürütülecek. Bu konuda sorumluk Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin de olacak. Diğer aksayan yönlerle birlikte yeni gelişen konumlar dahil olmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’nda bir masa oluşturulacak. Tüm konular burada formel bir toplantı yerine kapsamlı toplantılarla ele alınacak. Ve beklentiler karşılanacaktır” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KPDK Toplantısında Memur-Sen’in tekliflerini şu şekilde sıraladı:

 3. Dönem Toplu Sözleşmelerinin kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı ikinci kısmı ile hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklar başlıklı üçüncü kısmında yer alan bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır.

Bugüne kadar KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme yapılan konularla beraber gelişen yeni durumların olması, ekonomik parametrelerdeki değişimler, görünür hale gelen sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte kurum idari kurulları ya da ikili görüşmeler aracığıyla Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak iletilen taleplerimiz de bulunmaktadır. Karşılanması halinde kamu personel sisteminin işleyişline katkı sağlayacak taleplerimiz ile kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini ve kamu görevlilerinin motivasyonunu artıracak tekliflerimize aşağıda yer verilmiş olup bu masada sorumluluk alınması halinde sonuç çizgisine daha kısa sürede ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.

Bu hafta başında Bakanlar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanın taşeron işçileri asıl iş yardımcı iş ayrımı olmaksızın kamuya alınacağına ilişkin verdiği müjdeyi önemsiyoruz. Türkiye’de çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan taşeron işçiliğine son veriliyor olması çok önemli bir gelişme. Seçim beyannamesinde bir sözün yerine getirilmesi olan bu doğru tavrın, Toplu Sözleşmedeki imza boyutuyla da hayata geçmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede;

1) Bazı İşçilerin Kamu Görevlisi ve Geçici Personelin Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmesi

720 bin özel sektör işçisini (taşeron işçiler ) kamuda istihdam etmeye karar veren irade 23 bin 4/C’li personeli ve sayısı 5 bini bulmayan memur işi yapan işçileri kadroya geçirme konusunda daha net bir yaklaşım ortaya koyabilir, koymalıdır. Çünkü bu hem ağızdan çıkan söz hem de kalemden çıkan imzaya dönüşmüştür. Bu toplu sözleşmeye tabi olma görevidir. Bu nokta da biz 10 günlük süre içerisinde 4/C statüsünü sona erdirecek ve mağduriyetleri bitirecek düzenlemenin yürürlüğe girmesini istiyoruz. Bu kapsamda hali hazırda kamu hizmetini yürüten ve bu yöneüyle kamu personeli kapsamında buunan vekil ebe/hemşire, vekil imam, fahri kuran kursu öğreticileriyle ve ders ücreti karşılığı görev yapanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders ücretiyle görev yapan meslek elemanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, farklı bakanlıklarda görev yapan usta öğreticiler ve benzeri durumda olanların da kadroya alınmasını da kapsayacak şekilde düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir. Alanlarda 4/C için yürüyüş yapmak gibi bir seçeneğin gündemimize gelmemesini istiyoruz, böyle bir gündem geldiği takdirde alana çıkmak noktasında gereğini yaparız.

2) Ek Ödeme Kaynaklı Sorunların Giderilmesi

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Toplu Sözleşme hükmüne göre 4/C’li personel ek ödeme almaktadır. Ancak bu ek ödemeden diğer ek ödemelerden farklı olarak gelir vergisi kesilmektedir. Yapılan ödemenin ek ödeme olması durumunda gelir vergisi kesilmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan Mahkeme kararıyla hak edilen ek ödemelerin ödenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu itibarla Mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin acilen giderilmesi gerekmektedir.

3) KİT'lerde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Temel Ücret Grupları

Toplu Sözleşmede yer alan; KİT'lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31.01.2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır hükmü gereğince yapılması planlanan çalışma tamamlanmış ve YPK tarafından karara dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.  Ancak iki ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen bir sonuç elde edilememiş bir anlamda toplu sözleşmenin gereği hala yerine getirilmemiştir. Bu çerçevede ivedi olarak çözüm bekliyoruz.

4) Toplu Sözleşme Kapsamındaki Çalışmaların Tamamlanması

a- İşçilikte geçen sürelerin memuriyette değerlendirilmesi konusunda çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.

b- Kamu görevlilerinin ulaşabilecekleri en üst kadro ve derecelere ulaşabilmelerinin sağlanması noktasında bir kanun değişikliğine gerek olmadan 657 sayılı Kanun’un verdiği cevazla toplu sözleşme hükmünün gereğinin ivedi olarak yerine getirilmesini bekliyor, kamu görevlilerinin yükselebilecekleri derece itibariyle sınırlama öngören hüküm, uygulama ve yönetsel iş ve işlemlerin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz.

c-Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi için yapılan çalışmaların sonlandırılmasını istiyoruz

5)  Giyim Yardımındaki Aksaklıkların Giderilmesi

Haberleşme hizmet  kolunda uzun yıllardır uygulanmakta olan giyim yardımının TRT Genel Müdürlüğü’nün konuya olumsuz yaklaşımı neticesinde aksaklıklara uğramış olmasındaki mağduriyetin bir an önce giderilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesini istiyoruz.

6) KİT'lerdeki Sözleşmeli Personelin Yıllık İzinlerinin Ertesi Yıla Devri

Kamu görevlilerinin izin süreleri, gün esasıyla düzenlenirken  kamuda görev yapan işçilerin izin süreleri "işgünü" esasıyla düzenlenmektedir. Bu durum, kamu görevlilerinin normalde tatil günü olan sürelerinde izin süresine dahil edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun sonucu olarak, yıllık izin süresi görünürdeki 20 ya da 30 gün gibi gözükse de  gerçekte bu süreler 14-22 gün hatta bir iki gün de kısa olacak şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle, üzerinde birçok kez uzlaşmaya varılmasına rağmen hala fiiliyata dönüşmeyen KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılmasına yönelik toplu sözleşme hükmünün bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir

7) Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemeler

Yan ödeme kararnamesinin yeniden düzenlenmesi, eşit işe eşit ücret mantığı kapsamında Şube Müdürleri ve Şeflerin özel hizmet tazminatlarının Adalet Bakanlığı’nda çalışan aynı unvandaki personel ile eşitlenmesini istiyoruz,

8) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel

Bu personele yıpranma payının verilmesini, fiziki güç gerektiren görev ifa etmeleri nedeniyle bu personelden 45 yaşını doldurmuş olanları tahsil durumları ve unvanları dikkate alınarak memurluğa alınmasını istiyoruz.

9) İlave Özel Hizmet Tazminatı ile Ek Ödeme Artışından Yararlananların Kapsamının Genişletilmesi

a) Toplu sözleşmenin 35’inci maddesinde düzenlenen devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli II sayılı cetvelin “e” teknik hizmetler bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışanlara ödenecek tazminat kısmına,  düzenlenecek torba yasada geçecek şekilde; Teknik Müdür Yardımcısı, Teknik Şef, Teknik Uzman, Uzman Tekniker, Eksper, Çay Eksperi, Kimyager, Biyolog vb. teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personelin de eklenmesini istiyoruz.

b) Toplu sözleşme hükmünde yer alan koruma güvenlik personelinin yararlandığı ek ödeme artışında koruma güvenlik şefi, amiri, amir yardımcısı ve grup amir ve şefleri ile bunların yardımcılarının da yararlandırılmasını istiyoruz.

10) Emekli İkramiyesine İlişkin Mağduriyetin GiderilmesiKamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde veya sözleşmeli personel (SSK’lı) olarak çalışırken aynı unvanlarla memur kadrolarıyla ilişkilendirilen (çeşitli karar, yasal düzenleme veya sınavla aynı kurum ya da farklı kurumlara memur olarak atanan) personele, kıdem tazminatı almaksızın görev yaptığı süreye ilişkin emekli ikramiyesi ödenmesi konusundaki sıkıntıların giderilmesini, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı görüşünün SGK’nın ödeme yapacağı şekilde değiştirilmesini istiyoruz.

11) Eğitim Kurumu Yöneticilerinden Müdür ve Müdür Baş Yardımcılarının ek ders ücreti mağduriyetinin giderilmesi

 Öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti verilmesi müdür ve müdür başyardımcılarının ek ders ücretlerinin düşük kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, müdür ve müdür baş yardımcılarının yönetim karşılığı ek ders saatlerinin artırılmasını istiyoruz.

12)  Kurs Merkezi Yöneticilerine Artırımlı Ek Ders Ücreti Ödenmesi

Kurs merkezlerinde görev yapan yöneticilere ödenen ek ders ücretinin öğretmenlerde olduğu gibi yüzde yüz artırımlı ödenmesini istiyoruz.

13) Stajyer Öğretmenlere Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ödenmesi

Eğitim öğretim yılı içerisinde ataması yapılan ve stajyer olarak göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ilgili mevzuatı kapsamında ödenmesinde yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması ve 2016 yılında ataması yapılan öğretmenlere bu ödemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

14) Fiili Hizmet Zammından (Yıpranma Tazminatından)Yararlanan Kamu Görevlilerinin Kapsamının Genişletilmesi

Fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yer alacak kamu görevlilerinin belirlemesi ve bunlara ilişkin sürelerin tespiti amacıyla Toplu Sözleşmede hüküm altına alınan fiili hizmet zammına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılarak sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta personeli vb. kadro ve unvanlar başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar kapsamında kamu görevlilerinin fiili hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesinin bekliyoruz.

15) Havacılık Tazminatına İlişkin Kararın Yayımlanması

399 sayılı KHK’nın ek 2’nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışma 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılır ve izleyen ay başından itibaren yeni oranlar üzerinden ödenmeye başlanır. Bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaz ve bu kapsamda yapılması öngörülen ek ödeme aynı oranlar esas alınarak ilave havacılık tazminatı olarak ödenir toplu sözleşme”  hükmünün bir an önce hayata geçirilmesi için uzlaşılarak karara dönüşmek üzere YPK’ya gönderilen taslağın bir an önce yürürlüğe konmasını istiyoruz.

16) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personelinin Kadroya Alınması

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışmaların başlatılarak diğer personelle birlikte kadroya geçirilmelerinin sağlanmasını istiyoruz.

17) Lisans Tamamlama Düzenleme ve Uygulmasının Hayata Geçirilmesi

Kamu görevlilerinin öğrenimlerine uygun alanlarda lisans tamamlayabilmeleri hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapıalrak uygulamaya dönük sistemin hayata geçirilmesini istiyoruz.

18) Rotasyon Uygulamalarından Vazgeçilmesi

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Orman Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı vb.) son dönemde yaygınlaşan rotasyon düzenleme ve uygulamaları kamu görevlilerini gereksiz şekilde huzursuzluğa sürükleme sonucunu doğurmakta kamu hizmeti açısından da bir fayda üretmemektedir. Toplu sözleşmedeki hüküm de dikkate alınarak rotasyon uygulması kapsamının minimize edilmesi hususunda çalışmaların tamamlanması ve bahsi geçen personelin rotasyon uygulaması kapsamından çıkarılmasını istiyoruz.

19) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi

SGK bünyesinde görev yapan Sözleşmeli Personelin Yer Değiştirme yasağı, özre dayalı yer değiştirme hakkına sahip olmaması, doğum, ölüm, analık, süt izni vb izin haklarında süre bakımından yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve buna ilişkin ilgili esasalarda ve tip sözleşmelerde değişiklik yapılması grekemektedir.

20)  TUİK’de 4/C’li Personelin Kadroya Geçirilmesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de 29.12.2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılmasını bekliyoruz

21) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeline Havacılık Tazminatı Ödenmesi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışmaların başlatılarak sonuçlandırılmasını istiyoruz

22) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bünyesinde Mülkiyet Uzmanlığı Kadrosu İhdas Edilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde mülkiyet uzmanlığı kadrosu ihdas edilmesi, kuruluş kanununda gerekli düzenleme yapılarak kadrolara öncelikle kurum içerisinden atama yapılması için yılı içerisinde sınav yapılması gerekmektedir.

23) Yol Kenarı Denetleme Yapan Personele Denetim Memuru Unvanı Verilmesi

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri bünyesinde çalışan memurlar yol kenarı denetim istasyonlarında denetim memuru görevi yapmaktadırlar. Bu şekilde görev yapan memurlara denetim memuru unvanı verilmesini istiyoruz

24) Yüksek Kurum Uzmanlığına İlişkin Düzenleme Yapılması

26.05.1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışmasının bir an önce başlatılarak sonuçlandırılmasını istiyoruz.

25) Kültür ve Sanat Hizmet Kolundaki Kamu Görevlilerinin Mali Haklarına İlişkin Çalışma Yapılması

2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem toplu sözleşmenin hizmet kolumuza ilişkin 13.maddesinde “Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.”  mutabakata varılmıştır. Bu çerçevede Kültür Sanat Hizmet Kolu çalışanlarından; Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının, bakımında ve onarımında, korunmasında,  araştırma ve geliştirilmesinde ve gelecek kuşaklara aktarılmasında fiilen görev yapanlara ilave ücret ödenmesi.

26) Ek Göstergeye İlişkin Sorunların Giderilmesi

Mevcut ek gösterge düzenlemesinin ve oranlarının yardımcı hizmetler sınıfı personelininde ek gösterge almasını sağlaycak şekilde  her unvan için ek göstergelerin 800 puan artırılması ile Bölge Müdürleri, İl Müdürleri (Kültür, ASPB, PTT Başmüdürü ve benzeri), Daire Başkanları (Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları) ve üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600 ve üstü olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

27) Kadroya Geçirilen Sözleşmeli Personele Yönelik 5 Yıllık Kurumlar arası Nakil Yasağının Kaldırılması

657 sayılı kanunun geçici 41 inci maddesinde yer verilen kurumlar arası nakil yasağının ilgili kamu kurum ve kuruluşlar açısından kamu hizmetinin sunumu yönüyle bir sıkıntı oluşturmayacağı dikkate alınarak, 5 yıllık nakil yasağının bütün kamu görevlileri için kaldırılması yönünde düzenleme yapılmasını istiyoruz

28) Kadın Kamu Görevlilerine Yönelik Düzenlemeler ve Kadın İstihdamının Artırılması

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için kreş ücreti ödenmesini istiyoruz

29)  Servis Hizmeti Sağlanmasına İlişkin Sıkıntının Giderilmesi

Bakanlıkların ilgili kuruluşlarının merkez teşkilatındaki personelin (TCDD, Basın Yayın Enformasyon) de servis hizmetinden faydalandırılmasını istiyoruz.

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER