Şubat depresyonundan kurtulmak elinizde

Mevsimsel depresyon en sık kışın görülüyor. Yağışlı ve bulutlu hava şartları nedeniyle güneş ışığının eksikliği beyinde mutluluk hormonu, ciltte ise D vitamini üretimini azaltıyor

Şubat depresyonundan kurtulmak elinizde
Kış ay­la­rın­da kar­şı kar­şı­ya ka­lı­na­bi­le­cek dep­res­yo­na kar­şı ha­ya­tı­nız­da ba­zı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Ça­lış­tı­ğı­mız or­ta­mın gün ışı­ğı­nı bol mik­tar­da ala­cak şek­li­de ko­num­lan­dı­rıl­ma­sı ge­re­kir­ken işe gi­dip gel­di­ği­niz va­sı­ta­dan bir du­rak ön­ce inip gün ışı­ğın­da gü­neş göz­lü­ğü tak­ma­dan yü­rü­mek kı­şa uyum sağ­la­ma­mı­zı ko­lay­laş­tı­rır. İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si, Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil iyim­ser ar­ka­daş­lar­la va­kit ge­çir­me­nin, ho­bi­ler­le meş­gul ol­ma­nın ve sos­yal­leş­me­nin dep­res­yon ris­ki­ni azalt­tı­ğı­nı be­lir­ti­yo­r… Gü­neş yar­dı­mıy­la cil­di­miz­de üre­ti­len D vi­ta­mi­ni, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin 20'ye ya­kın an­ti­bi­yo­tik ben­ze­ri kal­kan üre­ti­mi­ni sağ­lı­yor. Özel­lik­le ya­zın ye­ter­li gü­neş gör­me­yen ve­ya ta­til ya­pa­ma­yan­lar, ha­va­la­rın so­ğu­ma­sıy­la vi­rüs­ler­le olu­şan grip ben­ze­ri has­ta­lık­la­ra çok da­ha ko­lay ya­ka­la­nı­yor. Gün içe­ri­sin­de 2-3 sa­at­te bir 5 da­ki­ka­lık çay ve­ya kah­ve mo­la­sı ver­mek, gev­şe­me, dinç­lik ve işe ye­ni­den kon­san­tre ol­ma­yı ko­lay­laş­tı­rı­yor. Ye­ter­li sı­vı alı­mı ol­ma­dan uzun sü­re so­ğuk­ta kal­mak ise vü­cu­dun uç nok­ta­la­rın­da su­suz­lu­ğa bağ­lı ola­rak kıl­cal da­mar­lar­da da­ral­ma­ya ne­den olu­yor, bu du­rum hem so­ğuk ya­nı­ğı de­nen don­ma­la­ra hem de mik­rop­la­rın dı­şa­rı atıl­ma­sı için ge­re­ken bu­run akın­tı­sı ve bal­ga­mın ko­yu­laş­ma­sı­na yol açı­yor. Ya­pı­lan bu gi­bi de­ği­şik­lik­ler vü­cu­du ko­rur­ken ruh­sal sağ­lı­ğı­da ko­rur.BUGÜN GAZETESİ

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER