Yarı zamanlı çalışmaya ne zaman geçilebilecek?

Yarı zamanlı çalışmaya ne zaman geçebilirim?

Yarı zamanlı çalışmaya ne zaman geçilebilecek?
Soru : Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hk. 

10 Şubat 2016'da 6663 sayılı kanunun 10.maddesinde belirtilen 657 sayılı Kanuna eklenen doğum sonrası yarı zamanlı çalışmadan ne zaman faydalanılabilecektir.
Bakanlar kurulundan bu karar çıkmadıkça bu kanunun hiç bir önemi yok mudur? 
Bu kanundan nasıl yararlanacağız bilmiyoruz. 
Bu konuda biraz aydınlatırsanız seviniriz.
İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen"Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma" başlıklı Ek 43 üncü maddesinde "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır. 
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."hükmü yer almaktadır.Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasında bu haktan faydalanma usul ve esasları ile faydalanacak memurların belirlenmesi hususunda Bakanlar kurulunu yetkili kılmış bulunmaktadır.

Stratejik personel, kurumlar arasında farklılık göstermektedir.

Sağlık Bakanlığındaki hemşire ile Milli Eğitim Bakanlığında hemşirenin durumu farklılık arz edebilmektedir.

Dış işleri bakanlığındaki mühendis ve memur ile çevre ve şehircilik bakanlığındaki mühendis ve memur arasında farklılık olabileceği gibi aynı bakanlıkta çalışılan birim veya görülen görev icabı da farklılık bulunabilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Söz konusu hükümden faydalanmaya ilişkin olarak ikincil mevzuat olan Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmadığından henüz uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.

2-Mevzuat hizmetin aksamaması şartına bağlı olarak, bir çok izin hakkında olduğu gibi idarelere takdir yetkisi vermek suretiyle düzenlenmesinin daha iyi olacağını düşünmekteyim.  

memurlar.net

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER