SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU MEMURLARA İLAVE 1 DERECE VERİLİR Mİ?

Sağlık bilimleri lisansiyeri sayılanlar, eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş derece/kademelerine 1 derece ilave edilmek suretiyle memuriyete alınmakta, memur iken bu kapsamda bir eğitim tamamlayanlar da ilave 1 dereceden yararlanabilmektedirler.

SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU MEMURLARA İLAVE 1 DERECE VERİLİR Mİ?
Ancak, bir lisans programını tamamlayanların “sağlık bilimleri lisansiyeri” sayılıp sayılmayacakları konusunda uygulamada tereddüt ola bilmektedir.

Sağlık lisansiyeri sayılanlara 1 derece

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/5 maddesinde; 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (hayvan sağlığı dahil) ile biyolog unvanına sahip akademik personelin giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden memuriyete alınacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, sağlık bilimleri lisansiyeri sayılanlar, hangi hizmet sınıfında ve hangi unvanlı kadroda görev alırlarsa alsınlar, 4 yıl süreli lisans mezunlarının memuriyete giriş seviyesine göre 1 derece ileriden memuriyete başlatılmaktadırlar. Ayrıca, bu kapsamda ilave dereceden yararlanmamış olan memurlar, memuriyetleri sırasında sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmalarını gerektirecek bir eğitim tamamladıklarında ilave 1 dereceden yararlanabilmektedirler.

Burada önemli olan husus, yapılan lisans eğitiminin “sağlık bilimleri lisansiyeri” sıfatını kazandırıp kazandırmayacağıdır.

Sağlık lisansiyeri sayılmayı sağlayan eğitimler

657 sayılı Kanunun 36/G maddesinde; “Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.” denilmiştir.Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43/b maddesinde; “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir…”denilmek suretiyle, hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı konusunda Yükseköğretim Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından, bazı bölümlerden mezun lisansiyerlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılması yönünde çeşitli kararlar da verilmiştir.

Ancak, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayılana karar verilen bazı lisansiyerler, ilave derece imkanından yararlanamamaktadırlar.

Çünkü, konuya ilişkin olarak yargıya intikal eden hususlarda Danıştay tarafından verilen kararlarda; Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından sağlık bilimleri lisansiyeri sayılan bir bölüm mezununun, 657 sayılı Kanunun 36/A/5 maddesi uyarınca ilave derece alabilmesi için, bitirilen bölümün Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu madde kapsamına alınması gerektiği yönünde hükümler yer almakta ve Bakanlar Kurulu Kararı olmadan, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararına istinaden ilave derece verilmesinin hukuka uygun olmayacağı belirtilmektedir. 

Sağlık Eğitim Fakültesi mezunlarının durumu

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 27.05.2002 tarihli toplantısında; Sağlık Eğitim Fakültesi mezunlarının diğer sağlık bilimleri lisansiyeri tablosuna dahil edilmesi uygun görülmüştür. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu, 13/04/2006 tarihli kararıyla Sağlık Eğitim Fakültesi sağlık yönetimi bölümü mezunlarının, sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirileceğine karar vermiştir.

Yükseköğretim Kurulunun bu kararlarına istinaden, Devlet personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda Sağlık Eğitimi Fakültesi mezunu memurların 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/5 bendi hükmünden yararlandırılacağı belirtilmiştir.

Hal böyle iken, sağlık eğitim fakültesi mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36/A/5 maddesi kapsamına alınmalarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bulunmadığından, Yükseköğretim Kurulu kararıyla sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmalarına rağmen ilave 1 dereceden yararlandırılmaları konusunda sorunlar yaşanabilecektir.
memurunyeri.com

radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER