ÖZEL SEKTÖRDE GEÇİRİLEN SÜRELER MEMURİYETTE NE İŞE YARIYOR?

Devlet memurlarının, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrı kaldıkları dönemlerde özel sektörde veya serbest olarak çalıştıkları süreler, bazı hallerde memuriyete ilişkin hakları etkileyebilmektedir.

ÖZEL SEKTÖRDE GEÇİRİLEN SÜRELER MEMURİYETTE NE İŞE YARIYOR?
Memurların özel sektörde veya serbest olarak geçirmiş oldukları sürelerin memuriyet haklarına olan etkisi konusuna burada; torba kadroya atanma, görevde yükselme ve unvan değişikliği, yıllık izin, aylıksız izin, kazanılmış hak aylığı ve aylık ücret yönüyle değinilecektir.

Torba kadroya atanmada

Devlet memurlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında (torba kadro) atanmasında esas alınan hizmet süreleri hesaplanırken, özel sektör hizmetlerinin bazıları da bu hesaba dahil edilmektedir.

Torba kadrolara yapılacak atamalarda aranan hizmet süreleri hesaplanırken;

*Müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurumların en üst yöneticisi konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklarda, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak çalışılan sürelerin tamamı dahil edilmektedir.

*Diğer kadrolara atanacaklarda, yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak çalışılan sürelerin (en çok 8 yılın) 3/4’ü dahil edilmekte ve dahil edilecek süre en çok 6 yıl olabilmektedir.

Görevde yükselmeye ve unvan değişikliği uygulamalarında

Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin uygulamalarda, ilgili memurun toplam hizmet süresi de önem taşıyabilmektedir.

Bu uygulamalarda, ilgililerin özel sektörde veya serbest olarak geçirdikleri süreler, 68/B (torba kadro uygulaması) kapsamında yukarıda değerlendirdiği şekliyle, toplam hizmet süresi hesabına dahil edilmektedir.

Yıllık izin süresinin hesabında

Devlet memurlarının yıllık izin süresinin (20 gün veya 30 gün olarak) belirlenmesinde esas alınan hizmet süresi hesaplanırken, özel sektörde veya serbest olarak geçirilen sürelerin bazıları hesaplamaya dahil edilmektedir.

Devlet memurlarından;

-Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapanlardan, özel işyerlerinde veya serbest olarak mesleklerini yaptıkları sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlardan, özel işyerlerinde veya serbest olarak mesleklerini yaptıkları sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanlardan, özel işyerlerinde veya serbest olarak mesleklerini yaptıkları sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Basın Kartları Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olarak gazetecilik yapmış olanların, gazetecilik mesleği ile ilgili görevlerde istihdam edilmeleri durumunda, memuriyet dışında fiilen gazetecilik yaptıkları sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,

-Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenlerin (herhangi bir kadroda) özel okullarda geçirdikleri sürenin (en çok 18 yılın) 2/3’ü

yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.

Aylıksız izinde

5 hizmet yılını tamamlamış olan Devlet memurlarına, talep etmeleri durumunda memuriyet süreleri boyunca toplam 1 yıl süreyle (en fazla iki defada kullanılmak üzere) aylıksız izin almaları mümkün olabilmektedir.

Burada esas alınan 5 yıllık hizmet süresi hesaplanırken, yıllık izin süresi hesabına yukarıda dahil edildiği haliyle özel sektörde veya serbest olarak geçirilen hizmet süreleri de dahil edilmektedir.

Kazanılmış hak aylık derece/kademesi bakımından

Devlet memurlarının, özel sektörde veya serbest olarak geçirdikleri sürelerden, yıllık izin süresi hesabında kullanılanlar, aynı şekilde ilgililerin kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır.

Özel sektörde veya serbest olarak geçirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin süresi hesabında değerlendirilen kısmı, aynı zamanda memuriyette geçmiş sayılmakta ve bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmektedir. Ancak, bu şekilde derece/kademe verilirken, ilgililerin eğitim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecenin son kademesi geçilememektedir.

Aylık ücrete etkisi bakımından

Devlet memurlarının aylık ücretleri, hizmet sürelerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. (Hizmet süresinin emeklilik haklarına etkisinden burada söz edilmeyecektir.)

Memurların kazanılmış hak aylık derece/kademelerinin tespitinde göz önünde bulundurulan özel sektör veya serbest hizmet süreleri, memurların kıdem yılı süresinin hesabında da kullanılmaktadır.

Memurun her bir kıdem yılının (en çok 25 yıl), kıdem aylığı göstergesi (20) ve aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle kıdem aylığı miktarına ulaşılmaktadır. Kıdem aylığı, emekli keseneğine esas matrahın hesabında da kullanılmaktadır.memurunyeri.comYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER