Sözleşmeli hemşire alım İlanı

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli hemşire alımı yapılacağı belirtildi.

Sözleşmeli hemşire alım İlanı
Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne 2 adet hemşirelik lisans programından mezun olan personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular 2 - 16 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
 
Genel Şartlar:
 
a) T.C. Vatandaşı olmak,
 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 
3- 2014 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :
 
1- Başvurular; 16.06.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır. 2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
 
İlan edilen pozisyonlar Üniversitemiz Merkez teşkilatı bünyesinde bulunmakta olup, yerleştirmede KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 
Her kadronun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
 
1- Başvuru Formu (Ektedir)
 
2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)
 
3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)
 
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
5- Fotoğraf (1 adet)YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER