Ankara Üniversitesi 4/B'li Sağlıkçı Alıyor

4/B'li Sağlıkçı Alıyor

Ankara Üniversitesi 4/B'li Sağlıkçı Alıyor

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 132 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.I- GENEL ŞARTLAR 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak. 3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; 1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.) 2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.) 3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 4) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI - Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. - Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. - Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi //personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder. IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER 1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.) 2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında) 3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.) 5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) 6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyadı yazılacaktır.), 7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir). 8) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı) 9) Güvenlik Soruşturması Formu, 3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılmış olacaktır. Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir örneğinin elektronik ortamda (usb, cd, e-mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.)

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER