Sağlık Bakanlığı yöneticileri yüksek ücret almanın formülü bulmuş!

Kamuoyu bugünlerde Sağlık Bakanlığında çalışmadan yüksek ücret alma formülü üzerine yoğunlaşmıştır.

Sağlık Bakanlığı yöneticileri yüksek ücret almanın formülü bulmuş!

Kamuoyu bugünlerde Sağlık Bakanlığında çalışmadan yüksek ücret alma formülü üzerine yoğunlaşmıştır.

Bakanlıkta Başkan, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya daire başkanlığı görevinde bulunanlar aslında hiç uğramadıkları hastanelerin ya yöneticisi ya başhekimi olarak daha yüksek maaş almaya devam etmişler. Maalesef yıllardan beridir aynı uygulama devam etmiştir. Sayıştay bu konuyu masaya yatırarak eleştirmiştir.

BULGU 26: Taşra Teşkilatı İçin Öngörülen Sözleşmeli Kadrolara Atananların Sözleşmeleri Sona Erdirilmeksizin Merkez Teşkilatında Yönetici Kadrolarında Görevlendirilmesi

 
663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK uyarınca sözleşme yapılan, başhekim ve başhekim yardımcılarından bir kısmının Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı olarak belli bir süre öngörülmeden görevlendirildiği tespit edilmiştir.
Söz konusu KHK’nın 32’nci maddesinde; ekli (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılması ve bu personelin statüleri düzenlenmiştir. (II) sayılı cetvelde, il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı ünvanları için sözleşmeli personel çalıştırılması öngörülmüştür.
Aynı KHK’nın 42’nci maddesinin onuncu bendinde; “Ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlardaki sözleşmeli personelin sözleşmeleri iki yıldan dört yıla kadar yapılabilir ve süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelle yapılacak sözleşme ekinde kurumsal hedefler ve performans değerlendirme kriterleri de gözetilerek hazırlanan bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirtilir. Sözleşme eki performans hedeflerindeki gerçekleşmelere bağlı olarak süresinden önce de sözleşmeler sona erdirilebilir. Başarısızlık sebebiyle il sağlık müdürünün değişmesi halinde başarısızlığa sebebiyet veren başkan ve yardımcıları ile ilçe sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin sözleşmeleri kendiliğinden sona erer. Başarısızlık sebebiyle başhekimlerin sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde başhekim yardımcıları ile müdür ve yardımcılarının sözleşmeleri de kendiliğinden sona erer. Sürenin bitmesi veya herhangi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde yeni sözleşmeler yapılıncaya kadar bu görevler iki ayı geçmemek kaydıyla geçici süreli görevlendirilenler tarafından yürütülür. Başhekimin değişmesine bağlı olarak sözleşmesi sona eren personelle yeniden sözleşme yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 
10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı CK’nın 372’nci maddesinde;
“(5) Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.
(6) Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre il düzeyinde hastanelerin;
a) Grup düşürülmesi,
b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda üst gruba çıkarılamamış olması,
ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi,d) Bünyesindeki hastanelerden birinin (E) grubu olarak devralınması halinde, ikinci değerlendirme sonucunda bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamamış olması,
hallerinde Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa ilgili başkanın görevine son verilir. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise başhekimin görevine son verilir.” denilmektedir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; her bir sözleşmede performans kriterlerinin belirlendiği, performans kriterleri açısından başarıların ölçüldüğü ve değerlendirildiği, bu değerlendirme sonucu olarak da il sağlık müdürü, başkan ve başkan yardımcısı ile il sağlık müdürüne bağlı başhekim, başhekim yardımcıları ile müdür ve müdür yardımcılarının sözleşmelerinin devam etmesine veya son verilmesine karar verildiği görülmektedir. Ancak, il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı başhekim ve başhekim yardımcısı sözleşmesi yapılan kişilerin bu görevlerde fiilen bulunmayıp merkez teşkilatında görevlendirildiği durumlarda sözleşme konusu işi yapmamakta, ait olduğu göreve ilişkin kadro boş bırakılmaktadır. Bu nedenle sözleşme konusu iş yerine getirilmediğinden sözleşmelerin sona erdirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sözleşme yapılan il sağlık müdürlüğü veya sağlık tesisine katkılarından dolayı hak edilmesi gereken ek ödemeler de o il sağlık müdürlüğü veya sağlık tesisinde görev yapılmamasına karşın kişilere ek ödeme olarak sözleşme yaptıkları yerden ödenmeye devam edilmektedir.

 
Diğer taraftan söz konusu kişilerin merkez teşkilatında görevlendirilmesine ilişkin kararlar incelendiğinde; sözleşme süresince merkez teşkilatında görevlendirildikleri görülmektedir. 663 sayılı KHK’nın 42’nci maddesinin on sekizinci fıkrasında; sözleşmeli personelin ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında süreli olarak görevlendirilebileceği hükmü yer almaktadır. Ancak görevlendirmeler süreli değil sözleşme süresince yapılmıştır.
Mülga 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un 2’nci maddesinde (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılacağı belirtilmektedir. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Daire Başkanı (2) sayılı cetvelde sayılmaktadır.
10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CK’nın 2’nci maddesinde; Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde sayılan unvanlara Cumhurbaşkanı Kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlara ise Cumhurbaşkanı onayıyla atama yapılacağı düzenlenmiştir. Genel Müdürler ile Strateji Geliştirme Başkanı kararla, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ile il müdürlerinin ise onayla atanması gerekmektedir. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılacağı düzenlenmiştir.
Dolayısıyla merkez teşkilatında; cumhurbaşkanı karar ve/veya onayı ile ilgili CK’da yer verilen atama usulleri ile atama yapılması gereken görevlere 3 sayılı CK’ya aykırı olarak sözleşmeli statüdeki kişilerden görevlendirme yoluyla atama yapılmış olmaktadır.

 


Bu itibarla, taşra teşkilatında il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı ünvanları için sözleşme yapılan kişilerin, merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı gibi ünvanlara atama veya görevlendirme yapılabilmesi için merkez teşkilatında ihtiyaç duyulması ve bu görevlendirmenin belirli süre ile sınırlı olması zorunlu olup, aksi halde sözleşmelerin sona erdirilerek 3 sayılı CK kapsamında atama veya görevlendirme yapılması gerekmektedir.

 
Kamu idaresi cevabında; özetle, 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 42’nci maddesinin 18’inci fıkrasında belirtilen hüküm çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personelin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak maksadı ile Bakanlık merkez teşkilatına mevzuata uygun olarak görevlendirmeler yapıldığı, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi hükmüne göre işlem tesis edildiği, ifade edilmiştir.
Sonuç olarak taşra teşkilatında il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı unvanları için sözleşme yapılan kişilerin, merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı gibi unvanlara atama veya görevlendirme yapılabilmesi için 663 sayılı KHK’nın hükümlerinin gözetilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu sürenin bitiminde de sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuata göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan 3 sayılı CK’nın 2’nci maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan tarafından yapılan görevlendirmeler ilgili kadroların boşalması halinde yapılan görevlendirmelerdir. Bu sebeple, 663 sayılı KHK’nın 42’nci maddesinin on sekizinci fıkrasında kapsamında görevlendirmeler ile 3 sayılı CK’nın 2’nci maddesine istinaden yapılan görevlendirmeler birbirlerinden farklılık teşkil etmektedir. 663 sayılı KHK’nın 42’nci maddesinin on sekizinci fıkrasına göre yapılması gereken bir görevlendirmenin söz konusu CK’ya göre yapılmasının uygun olmayacağı açıktır. Bulguda bu nedenle 3 sayılı CK’nın 2’nci maddesine istinaden yapılan görevlendirmelere ilişkin herhangi bir tespit yapılmamıştır.
Bu itibarla, taşra teşkilatında il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı unvanları için sözleşme yapılan kişilerin, merkez teşkilatında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Başkanı gibi unvanlara atama veya görevlendirme yapılabilmesi için 663 sayılı KHK’nın 42’nci maddelerindeki şartların gözetilmesi, merkez teşkilatında ihtiyaç duyulması ve bu görevlendirmenin belirli süre ile sınırlı olması zorunlu olup, aksi halde sözleşmelerin sona erdirilerek 3 sayılı CK kapsamında atama veya görevlendirme yapılması gerekmektedir.

SGK Rehberi

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER