Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasıyla İlgili Flaş Uyarı!

Ato’dan uyarı: Taşeron sektöründe iflaslar başlar

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınmasıyla İlgili Flaş Uyarı!
ATO Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Çizmeci, taşeron işçilerin kadroya alınmasının hem sektör hem de devlet açısından olumsuz sonuçları olacağını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, kamu­da çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması kararının ülke genelinde bu alanda hizmet veren 25 bin şirketin kapı­sına kilit vurması anlamına geleceğini be­lirterek, "Taşeron işçilerin kadroya alınması uygulamasına pilot ille başlanmalı ve şir­ketlere başka alanlara geçerek faaliyet göstermeleri için süre tanınmalı" dedi.

Bezci, ATO Temizlik ve Özel Güvenlik Hiz­metleri Meslek Komitesi Başkam Bülent Çizmeci’yi makamında kabul etti. Kabulde ko­nuşan Çizmeci, kamu kuruluşlarının, te­mizlik, güvenlik gibi bazı hizmetleri An­kara'da sayılan bin 500'ü, ülke genelinde de 25 bini bulan şirketlerden aldığını an­latarak, taşeron işçilerin kadroya alınma­sı kararının hem işverenler, hem çalışanlar, hem de devlet açısından olumsuz sonuç­lar doğuracağın söyledi. Çizmeci, sektör­deki 25 bin civarında firmanın iflas edeceğini, 220 bin kişinin de işsiz kalacağını kaydetti.

Firmaların yaptığı milyon liraları bulan alt yapı, makine ve ekipman yatırımlarının heba olacağını kaydeden Çizmeci, "Binlerce firmanın faaliyet gösterdiği çok ciddi bir sektör, bir anda bitecek. Çalışan kaybetti, işveren kaybetti, devlet kaybetti, sektöre bağlı işletmeler kaybetti. Bu işin kazana­nı yok" dedi.

Yakında iflaslar boşlar

Hizmet taahhüdü yapan firmaların ço­ğunlukla çok cüzi karlarla kamu işlerini üst­lendiklerine dikkati çeken Çizmeci, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin kararını açıklamasının hemen ardından bankacılık işlemlerimiz kilitlenmiş, krediler geri çağırılmaya baş­lanmış, sözleşme yapmak üzere olduğu­muz işlerle ilgili teminat mektupları veril­memeye başlanmıştır. Bu nedenle çok yakında iflaslar başlayacak."

220 bin kişi işsiz kalacak

Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre ka­muda çalışan taşeron işçilerin gerekli şart­lan taşımaları halinde 3 yıllık sözleşme ile kadroya alınacağını hatırlatan Çizmeci, şöy­le konuştu:"Kamu kurumlarının istihdam ettiği per­sonel sayısı Maliye Bakanlığı Personel Dai­re Başkanlığı tarafından gözden geçirilip istihdam edilecek kadro sayısı tespit edi­lecek. Bu en az 70 bin kişinin eksilmesi an­lamına geliyor. Güvenlik soruşturması sı­rasında da en az 20 bin kişi elenecek.

Hizmet sektöründe çalışanların yüzde 10'u ilkokul mezunu veya okur-yazar de­ğil. Yapılacak sınavlarda en az 50 bin kişi elenir. Emekli olup da halen çalışan 20 bin kişi de kadroya alınmayacak. Şirket mer­kezlerimizde çalışan 60 bin idari personelin işine son vermek zorunda kalacağız. Gö­rüldüğü gibi 220 bin kişi işsiz kalacak."

Çalışanların bordrolarının hazırlanması, makinaların bakım ve onarımı, sarf mal­zemelerinin alımı gibi işlerin de devletin üzerine kalacağını belirten Çizmeci, "Kamu kurumları bu işleri yaptırabilmek için en az 100 bin personel almak zorunda kalacak" dedi. Kamuya en fazla borcu bulunan ku­rumların belediyeler olduğunu söyleyen Çizmeci, "Artık belediyelerin vergi ve SSK tahsilatı hiç olmayacak, bu da kamudaki açığı ciddi oranda artıracaktır" diye ko­nuştu.

Çizmeci, üye kaybı nedeniyle birçok sen­dikanın faaliyetine son vereceğini, banka alık sektörünün zarar göreceğini, en az 15 bin iş sağlığı ve güvenliği uzmanının işsiz kalacağını, vergi ve harçlardan dolayı dev­letin gelir kaybına uğrayacağını da sözle­rine ekledi.

Önce pilot ilde denensin

Uygulanması düşünülen sistemin öncelikle pilot bir ilde denenmesini öneren Çizme­ci, "Böylece işin yürütülüp yürütülemeyeceği tespit edilmiş olur" dedi. Çizmeci, öne­rilerini şöyle sıraladı:

"Firmaların devam eden sözleşmelerinin bitim tarihi beklenmelidir. Sözleşmesi devam eden kurumlarda ihale şartnamesinde is­tenen ve firmalar tarafından getirilen de­mirbaşlar, o kurumlar tarafından satın alın­malıdır. Yıllardır devlet adına tahsilatını yap­macığımız ama tarafımızdan ödenen kı­dem tazminatı, yıllık izin ve resmi tatil ça­lışma günlerine ait ücretler, kurumlar ta­rafından firmalarımıza ödenmelidir."

"Şirketlere süre tanınmalı"

ATO Başkanı Bezci de konuşmasında, ka­muda çalışan taşeron işçilerin kadroya alın­ması kararının bu alanda hizmet veren ülke genelinde 25 bin şirketin kapısına kilit vur­ması anlamına geleceğini belirterek, "Kamuda taşeron şirket aracılığıyla hizmet ve­ren personelin kadroya alınması iyi niyet­le başlamış bir çalışmadır. Ancak olayın iki boyutu vardır. İşçilerin kadroya alınması, o alandaki işverenleri mağdur etmemelidir. Bu nedenle, taşeron işçilerin kadroya alın­ması uygulamasına pilot ille başlanmalı ve şirketlere başka alanlara geçerek faaliyet göstermeleri için süre tanınmalı" dedi.


 SGK Rehberi


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER