Sağlık Uzmanlığı 4. Yeterlik Sınavına İlişkin Duyuru

Sağlık Uzmanlığı 4. Yeterlik Sınavına İlişkin Duyuru Sağlık Bakanlığı Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlandı.

Sağlık Uzmanlığı 4. Yeterlik Sınavına İlişkin DuyuruT.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN SAĞLIK UZMANLIĞI 4.YETERLİK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU 13.06.2012 tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri gereğince Bakanlığımızca açılan sınavda başarılı olan, mesleki eğitimlerini tamamlayan ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği yeterlik sınavına girmeye hak kazanan sağlık uzman yardımcılarının yeterlik sınavının yapılması gerekmektedir. Mezkur Yönetmeliğin aşağıda yer alan 25’inci maddesi yeterlik sınavının yapılmasına ilişkin işlemleri düzenlemektedir. MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. (2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır. (3) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanmasında gizliliğe riayet edilir. (4) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. (5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. (6) İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 27’nci madde hükümleri uygulanır. Bu çerçevede; Mezkur Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sağlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla 11.12.2018 tarihli ve 3257 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile oluşturulan Yeterlik Sınav Komisyonu 02.07.2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda; İlk defa yeterlik sınavına girecek sağlık uzman yardımcıları ile 3. yazılı yeterlik sınavında başarısız olan sağlık uzman yardımcılarının gireceği dördüncü yazılı yeterlik sınavının 09 Ekim 2019 tarihinde saat10:00’da Bakanlık Bilkent yerleşkesi yemekhanesinde yapılmasına, sözlü yeterlik sınavının ise 31 Ekim 2019 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu sınav aşağıda yer alan 46 konu başlığından oluşacaktır. SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna Dair Uygulama Esasları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 663 ve 694 Sayılı KHK’lar ve bu KHK'lara dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Genel Nitelikteki Düzenleyici İşlemler Bilimsel Araştırma (Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve İstatistik) Basın Bildirisi Hazırlama Bilgisayar ve Microsoft Office Kullanımı (Donanım, İşletim Sistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Word, Excell, Powerpoint) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (Yazışma – Standart Dosya Planı) Etki Analizi IT (Bilişim Teknolojileri) Birimlerinde Ekip Çalışması İdare Hukuku İdari Yargılama Usulü (Genel Hükümler) Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı, Sağlık Yönetiminde Etik Kamu İhale Mevzuatı Kamu Personel Rejimi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Kamuda İletişim Yönetimi ve Sosyal Medya Medeni Hukuk Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Mevzuat Hiyerarşisi ve Mevzuat Hazırlama Usûl ve Esasları Proje Döngüsü Yönetimi Proje Hazırlama Sağlık Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Şura ve Kurullar Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yapısı ve İşleyişi Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi Sağlık Politikaları (Sağlıkta Dönüşüm, Genel Sağlık Göstergeleri) Sağlıkta Bilgi Sistemleri Kullanımı ve Proje Uygulamaları Sağlıkta Bilişim Sistemleri Stratejik Plan Hazırlama ve Belge Düzenleme Tıbbî Malpraktis Ulusal, Uluslararası Konferans, Seminer ve Eğitimlere Katılım ve Temsil Becerisi Uluslararası Mevzuat (AB Müktesebatı) Uluslararası Örgüt/Kurum/Kuruluşlar (WHO, OECD, Dünya Bankası vb.) Vatandaşın Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  Kişisel Gelişim Eğitimleri (Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim,  İletişim ve Ekip Çalışması,  Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Empati, Görgü Kuralları, Öfke Kontrolü, Profesyonel İmaj, Zor İnsanla Başa Çıkma, Beden Dili, Stres Yönetimi, Tükenmişlik Sendromu, Protokol Kuralları, Toplantı Yönetimi,  Motivasyon ve Zaman Yönetimi, Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, Stres, Çatışma Yönetimi ve Mobbing vb.) 

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 13:03

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER