Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapıldı
Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapıldı

 Facebook'ta Paylaş  Tweetle  Google+ Paylaş  LinkedIn'de Paylaş

 
30 Nisan 2016 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 29699

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve

28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık

Uygulama Tebliğinin 1.4.2.C numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"enstitüler" ibaresinden sonra gelen "ve semt poliklinikleri" ibaresi

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 -

Aynı Tebliğin 1.8.1 numaralı

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "katılım payları" ibaresinden sonra

gelmek üzere ", SUT'un 4.1.2 - Yatarak

tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı maddesinde tanımlanan yatan

hasta reçeteleri hariç olmak üzere," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 2.4.4.F-1 numaralı maddesinin

birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "(*) işaretli" ibaresinden önce

gelmek üzere "G80 ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 -

Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı

maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(3) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış

maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f)

bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar

sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi

başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri

yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastaların ve genel

sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanunun

21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan

kişilerin de tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye

kadar geçen süre içerisinde yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon

uygulamaları Kurumca karşılanır. Bu kişilere SUT eki EK-2/D-2 Listesinde

yer alan tüm tanılarda bölge kontrolü olmaksızın, 30 seansa kadar (30 uncu

seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon

uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince, 31-60

seansa kadar (60 ıncı seans dahil) olan fizik

tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve

rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda

yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması

durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık

kurumu sağlık kurulunca (ayakta tedavilerde resmi sağlık kurulunca)

düzenlenen rapora istinaden, 60 seanstan daha fazla fizik tedavi ve

rehabilitasyon uygulamaları gereken durumlarda ise Türk Silahlı Kuvvetleri

ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularında ve üçüncü basamak

sağlık hizmeti sunucularında görevli en az bir fiziksel tıp ve

rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda

yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması

durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık

kurumu sağlık kurulunca 30'ar seanslık rapor düzenlenmesi koşulu ile tüm

sağlık hizmeti sunucularında uygulanması halinde Kurumca karşılanır."

b) Sekizinci fıkrasında yer alan "(*) işaretli "

ibaresinden önce gelmek üzere "G80 ve" ibaresi eklenmiştir.

c) Onbirinci fıkrasının

(a) bendinde yer alan "yıl içerisinde " ibaresinden önce gelmek üzere

"tedavinin başladığı tarih itibarıyla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 -

Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş

ve aynı maddenin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak 3713 sayılı Kanuna göre aylık

bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun

56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f)

bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar

sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi

başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri

yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalara ve genel

sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı

Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle

yaralanan kişilere tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye

kadar geçen süre içerisinde SUT'un 2.4.4.F-2

maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan raporlara istinaden (*) işaretli

tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon

uygulamaları ise seans kısıtlaması olmaksızın Kuruma fatura edilebilir."

"d) Ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon

uygulamalarında, Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon

hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan fizik tedavi ve

rehabilitasyon uzman hekimi için günlük en fazla sekiz saat üzerinden fizik

tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Kuruma fatura edilir. Günlük en fazla

sekiz saat üzerinden Kuruma fatura edilebilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması birden fazla sağlık hizmeti

sunucusunda çalışan hekim için de geçerlidir. Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ve bir fizyoterapist için

(A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla sekiz hastanın, (A) ve (B)

grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on altı hastanın, bir fizik

tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için ilave olarak (C) grubundaki

işlemlerden günlük en fazla otuz iki hastanın, (C) ve (D) grubundaki

işlemlerden ise günlük toplam en fazla altmış dört hastanın işlemi Kuruma

fatura edilir. Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon

hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek olan

günlük muayene sayısı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısına

dahil değildir. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan G80 ve (*) işaretli

tanılarda verilen yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon

uygulamalarında ise bu hasta sayıları dikkate alınmaz."

MADDE 6 - Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin birinci

fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Türk Silahlı

Kuvvetleri'ne bağlı sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere," ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 7 -

Aynı Tebliğin 2.5.3.A-2 numaralı

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yurt dışı tedaviye ilişkin raporların Sağlık

Bakanlığınca onaylanmasından itibaren üç ay içinde yurt dışına çıkılmaması

nedeniyle işlem yapılmayan raporların yenilenmesi gerekir."

MADDE 8 -

Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Bu madde kapsamındaki sağlık hizmeti

sunucularından Kurumca belirlenecek olanların tıbbi malzeme ihtiyaçlarını

karşılamak üzere Kurum tıbbi malzeme satış merkezleriyle sözleşme

yapabilir. Tıbbi malzeme satış merkezleri Kurumun belirlediği tıbbi malzeme

alan tanımları için SUT fiyatları üzerinden Kurumun belirlediği oranda iskonto yapar. Kurum her bir tıbbi malzeme alan tanımı

için ayrı ayrı iskonto

oranı belirleyebilir. Her hangi bir tıbbi malzeme alan tanımı için tıbbi

malzeme satış merkezlerine ödenecek olan tutar, aynı tıbbi malzeme alan

tanımının SUT'ta belirlenen fiyatlarının Kuruma

maliyetini geçemez."

MADDE 9 - Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinin dördüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Bir ilacın Ülkemizde onaylanmış endikasyonu ve Kısa Ürün Bilgisinde tanımlanan dozu

dışındaki her türlü kullanımı, Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.

a) Bir ilacın ülkemizde onaylanmış endikasyonu dışındaki her türlü kullanımı için Sağlık

Bakanlığı tarafından yayımlanan "Endikasyon Dışı

İlaç Kullanımı Kılavuzu"nda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda

tanımlanmamış durumlar için hasta bazında Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranır.

b) Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/DListesinde yanında (*) yıldız işareti bulunmayan ilaçların, söz konusu

listede ilişkilendirilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranmaz.

c) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarında, bu onay için

süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz.

ç) Endikasyon dışı ilaç

kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık raporları ilgili

uzman hekim/hekimlerce düzenlenir.

d) Bir ilacın ülkemizde onaylanmış endikasyonunda tanımlı olmayıp, SUT'ta

özel düzenleme olarak yer alan koşulu dışında kullanımı, Sağlık

Bakanlığınca hasta bazında verilen endikasyon

dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.

e) EK-4/A Listesinde yer alan ve SUT'ta endikasyona dayalı

özel düzenlemesi olan bir ilacın, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra

Sağlık Bakanlığınca sonradan ilacın ülkemizdeki ruhsatlı endikasyonlarına yeni bir endikasyon

eklenmesi halinde; ilacın eklenen yeni endikasyonda

kullanımı, Sağlık Bakanlığınca hasta bazında verilen endikasyon

dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde tanımlanan

ilaçlara ilişkin bedeller, Sağlık Bakanlığınca hasta bazında verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayına dayanılarak

Kurumca karşılanır. Bu ilaç kullanımları "10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme

Yönetmeliği" kapsamında "İlaç Geri Ödeme Komisyonu" tarafından maksimum süre

içerisinde karara bağlanarak belirtilen yürürlük tarihi ile SUT'ta yayımlanır ve/veya Kurum web sayfasında

duyurulur ve yürürlük tarihinden itibaren bu koşullar dahilinde

bedelleri Kurumca karşılanır.

g) Bu madde kapsamında Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayına dayanılarak ödemesi

yapılacak ilaçların rapor ve reçeteleme koşulları

için Bakanlıkça verilmiş onay kabul edilir.

ğ) Bu maddenin yürürlük tarihi öncesinde

düzenlenmiş endikasyon dışı ilaç kullanım

onayları bu madde hükümleri kapsamında değerlendirilir."

MADDE 10

- Aynı Tebliğin 4.3

numaralı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "Ödeme Komisyonunun Çalışma

Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç

Geri Ödeme Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın birinci

cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ödemelerde, faturada yer alan her

bir kutu ilaç için ödenecek tutar her halükarda Yurt Dışı İlaç Fiyat

Listesi'nde (EK-4/C) kayıtlı fiyatın standart kamu kurum iskontosu olarak oranı SUT'un

4.4.1 maddesinde tanımlı baz iskonto

uygulandıktan sonra bulunacak tutarından daha fazla olamaz."

MADDE 11

- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.4.1 -

Uygulanacak indirim oranları

(1) Depocuya satış fiyatı 3,83 (üç virgül seksenüç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar

saklı kalmak kaydıyla).

(2) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL'nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara kamu

kurum iskontosu olarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır.

(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum iskontoları ve ilave iskonto

uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik,

yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından

yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum

değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları

Kurum tarafından değerlendirilir.

(4) 20 yıllık ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL (dahil) ile

7,32 (yedi virgül otuziki) TL (dahil) arasında

olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 7,33 (yedi virgül otuzüç) TL (dahil) ile 11,02 (onbir

virgül sıfıriki) TL (dahil) arasında olan

ilaçlara; %10 baz iskonto

uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir

virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan, referansı

olan ve referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto)

uygulanır.

ç) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir

virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan, referansı

olmayan ilaçlara; referans fiyat alana kadar %40 iskonto

(baz iskonto %11 + %29

ilave iskonto) uygulanır.

(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL (dahil) ile 7,32 (yedi virgül otuziki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 7,33 (yedi virgül otuzüç) TL (dahil) ile 11,02 (onbir

virgül sıfıriki) TL (dahil) arasında olan

ilaçlara; %31 (baz iskonto

%11 + %20 ilave iskonto) iskonto

uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir

virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41

iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto)

uygulanır.

(6) Jeneriği olan orijinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL (dahil) ile 7,32 (yedi virgül otuziki) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.

b) Depocuya satış fiyatı 7,33 (yedi virgül otuzüç) TL (dahil) ile 11,02 (onbir

virgül sıfıriki) TL (dahil) arasında olan

ilaçlara; %18 iskonto (baz

iskonto %11 + % 7 ilave iskonto)

uygulanır.

c) Depocuya satış fiyatı 11,03 (onbir

virgül sıfırüç) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28

iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto)

uygulanır.

(7) Depocuya satış fiyatı 3,84 (üç virgül seksendört) TL ve üzerinde olan kan ürünleri, tıbbi

mamalar, radyofarmasötik ürünler ile enteral beslenme ürünlerine; %11 baz

iskonto uygulanır.

(8) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun

belirlediği ve EK-4/A Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin

(4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A Listesinde

bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A

Listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1

yıl süre ile ilave iskontolardan muaf tutulur.

Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından 1

yıllık süresi, tüm farmasötik formları için

listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

(10) Referansın altında fiyat almış jeneriği

olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik

ilaçların kamu kurum iskontoları üzerinden

yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır.

(11) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları

ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen

esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5

oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane

satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "depocu fiyatlı ilaçlar"

şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A

Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar

dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi

uygulanmaz.

(12) Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış

fiyatı verilen ürünlere, perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde

gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli

(kamu fiyatı) bulunur. Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı

indirimi yapılır."

MADDE 12

- Aynı Tebliğin Hizmet Başı İşlem

Puan Listesi (EK-2/B)'nde yer alan "616870" SUT

kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.radmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER