Sağlık Bakanlığında Yeni Kariyer; Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Koordinatör Başhekim Yrd. ve Sağlık Bakımın Birim Sorumluları Görevlendirmeleri eli Haber Kaynağı

Memurun görev-yetki ve sorumlulukları kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiş, Anayasa'nın 128. maddesinde de "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." hükmüyle yazılı olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığında Yeni Kariyer; Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Koordinatör Başhekim Yrd. ve Sağlık Bakımın Birim Sorumluları Görevlendirmeleri  eli Haber Kaynağı

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Anayasanın bu maddesine istinaden 657 Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. Bu kanunun aynı zamanda sınıflandırma, kariyer ve liyakat esaslarını da belirlemektedir. 657 Devlet Memurları Kanunu Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını ve Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını da belirlemiştir. Buna göre Devlet memuru; "Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar" hükmüne istinaden memurlar  amirlerin verdiği emirleri yerine getirmek ile yükümlüdür. Bu Kanuna istinaden 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli amir pozisyonunda yer alacak olan  Sözleşmeli yönetci il Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan yardımcısı, uzman, Hastane müdürü, müdür yardımcılığı pozisyonlarının görev tanımı ve kriterlerinin tanımı yapılmıştır. Ayrıca 19 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliği ile de hemşirelerin görev tanımları yapılmıştır. Bizim anlayamadığımız Anayasa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK  ve Hemşirelik yönetmeliğine uygun yapılmayan Gözetmen hemşire, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu, Servis Sorumlu hemşiresi gibi görevlendirmelerine Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının illerdeki temsilcileri İl Sağlık Müdürlükleri ne zamana kadar göz yumacak.

BAKANLIK ÜST YÖNETİMİNE ISRARLA SORMAYACA DEVAM EDECEĞİMİZ SORULAR?

Yine hiç bir kanunda, hiçbir yönetmelikte görev tanımı, sorumluluğu ve yetkisi bulunmayan ama sahada uygulamada Sağlık Bakım Hizmetleri müdür ve müdür yardımcısından sonra en yetkili kişi olarak tanımlanan Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu gibi görevlendirmeleri hangi kanun yada yönetmeliğe dayanılarak yapılmaktadır?

Devlet memurunun kariyer planlaması yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yapılması gerekiyor ise süpervizör - koordinatör hemşire - Koordinatör Başhekim Yrd. atanma kriterleri nelerdir?Kanun ve yönetmeliklerde böyle bir görev tanımı yer almıyor ise bu görevlendirmelerin yapılması mevzuatlara uygun mudur? Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu hemşirenin verdiği görevleri yapmak gerekli midir?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu hemşirenin verdiği görevleri yapmaz ise yasal sorumluluğu nedir?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu görevlendirmesi yapılması Kamu Kaynaklarının etkin kullanılması açısından görevlendirenlere sorumluluk yükler mi?

Sağlık Bakanlığının illerdeki temsilcisi İl Sağlık Müdürlükleri  yasa ve yönetmeliklerde yer almayan bu görevlendirmeleri daha ne kadar görmezden gelecektirtir?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu hemşireler Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ile Yardımcısının görevlerini yapıyorsa, O koltuklarda oturanlar ne için maaş almaktadırlar?

Hiç bir kanun ve yönetmelikte görev ve yetkisi belirli olmayan Süpervizör, Koordinatör Hemşire, Sağlık Bakım Müdürlüğü Birim Sorumlusu hemşirelerin, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü döner sermaye komisyonunda +puan ile fazla performans almalarını sağlıyor mu?

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER