Sağlık Bakanlığı Belge Bedelleri hakkında duyuru

DUYURU

Sağlık Bakanlığı Belge Bedelleri hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Belge Bedelleri hakkında duyuru T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 19902653/841/01.01-E.480 02.03.2016

Konu : Belge Bedelleri

DOSYA

İlgi: 08.01.2016 tarih ve E.48 sayılı yazımız.

02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca; 2016 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2016 Yılı Fiyat Tarifesi Müsteşarlık Makamının 06.01.2016 tarih ve 20 sayılı onayıyla yürürlüğe konulmuştur.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımlanmış olup Kanun ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı cetvellerde isimleri belirtilen ve Bakanlığımızca belge düzenlenen bu kamu idarelerinin (Devlet üniversiteleri ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar) merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri sınıfında sayılması nedeniyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mezkûr hükmü kapsamında Bakanlığımızca düzenlenen ve yukarıda isimleri belirtilen belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Uygulama birliğinin sağlanması açısından;

-Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları ile Devlet Üniversitesi personelinden kadro ünvanına ilişkin görevleri sürdürmeleri için ilgili mevzuat gereği katılmaları zorunlu olan eğitimlerden sertifika ücreti alınmaması,-Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile kişilerin kendi istemleri dışında veya kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı belgelendirmesi şartıyla ekteki belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde ücret alınmaması,

-Kayıp, zayi vs. durumlarında ise belgelerin yeniden düzenlenmesi halinde belge ücretinin yarısının alınması,

-(I) ve (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile Bakanlığımıza bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Devlet Üniversitelerine ait kurum ve kuruluşlar adına Bakanlığımızca düzenlenen ve düzenlenecek söz konusu belgelerin karşılığı olarak ücret alınmaması uygun görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekte olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

EK:
1-Makam Olurları (2 Sayfa)
2-Ek-1 Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Belge Bedelleri (4 Sayfa)
3-Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri (1 Sayfa)

DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
A Planı (81 İl Valiliği Sağlık Müdürlüğü) B Planı

Belge bedelleri üstyazı için tıklayınızradmin

radmin


İletişim HesaplarıYORUM EKLE
SIRADAKİ HABER