Nöbet Muafiyet Raporlarının Yenilenmesi ile İlgili Genelge

Sağlık Bakanlığının 22.02.2018 tarihli ve E.87307621- 419- 308 sayılı yazısı ile verilmiş olan, sağlık mazereti nedeniyle nöbet tutmayan personelin sağlık kurulu raporlarının yenilenmesi talimatına dair sahada yaşanan tereddütlere istinaden açıklamaları içeren genelge yayımlandı.

Nöbet Muafiyet Raporlarının Yenilenmesi ile İlgili Genelge

Sayı : 87307621/ 419 Konu :Sağlık Bakım Hizmetleri DAĞITIM YERLERİNE İlgi :22.02.2018 tarihli ve E.87307621- 419- 308 sayılı yazımız.Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri sunumunda, çalışan memnuniyeti ve motivasyonu, gerekse hizmetin kalitesi bağlamında çalışanların adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet verebilecekleri ortamı sağlamak amacıyla; nöbet tutan/tutmayan (hemşire, ebe ve sağlık memuru) ve nöbet tutmama gerekçelerinin belirtildiği istatistiki verilerin 26.12.2017 tarih ve E.87307621-419-1758 sayılı yazımız ile tarafımıza gönderilmesi talimatı verilmiş ve %12’sinin sağlık raporundan dolayı nöbet tutamadığı istatistiki verilerden tespit edilmiştir. Buna istinaden Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgide kayıtlı yazımız ile “Sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna istinaden nöbete girmeyen personelin, Bakanlığımızca Hakem Hastane olarak yetkilendirilen en yakın hastaneden sağlık raporlarının yenilenerek ve idare tarafından onaylanarak asıl nüshalarının 15 Mayıs 2018 tarihine kadar, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonda değerlendirilmek üzere, tarafımıza gönderilmesi” talimatı verilmiş idi. Konu kapsamında sahada oluşan tereddütlere istinaden tarafımıza geri bildirimler yapılmıştır. “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; “ 3 - Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca; 657 Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinde engelli personelin tanımı yapılmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükmündeki “Engelli memurlar” ifadesinden mezkûr Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında bulunan engelli personelin anlaşılması gerekmektedir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/05/2012 tarihli ve 6430 sayılı yazısında “Sağlık sorunları nedeniyle alınmış olan sağlık kurulu raporlarında, personelin hangi tıbbi gerekçe ile nöbet hizmetlerinden muaf tutulacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi, “tek başına çalışamaz”, ”gece çalışamaz”, “mesleğini icra edemez” gibi net ifadelerle uygun çalışma şartlarının tanımlanması, sağlık durumu sebebiyle nöbetten muaf tutulma talebinin personel durumu da dikkate alınarak kurum amirince değerlendirilmesi gerekmektedir.” talimatı 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) verilmiştir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER