Engelli sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde uyulacak kurallar

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Engelli sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde uyulacak kurallar hakkında duyuru yayımlandı.

Engelli sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde uyulacak kurallar

Sağlık Bakanlığına yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen engelli sağlık raporlarının düzenlenmesinde, eski formatta düzenlenen raporlarının geçerlilik süresi ve yürürlüğe giren yeni mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair tereddütler hâsıl olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle duyuruda yer alan hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur;

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684 - 010.99 - 577   11.04.2019
Konu : Engelli Raporlarının Düzenlenmesinde
           Uyulacak Kurallar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
b) 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
c) 2019/06 sayılı Genelge

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen engelli sağlık raporlarının düzenlenmesinde, eski formatta düzenlenen raporlarının geçerlilik süresi ve yürürlüğe giren yeni mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair tereddütler hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 19‘uncu maddesinde “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ” denilmektedir.

Bu nedenle 20.02.2019 tarihinden itibaren düzenlenen engelli sağlık raporlarının yeni formatta düzenlenmesi zorunludur. Eski rapor formatında düzenlenen raporlar ilgili kurumlarca geçerli kabul edilmeyecektir.

Ancak hekimlerin elektronik imzalarında yaşanan aksaklıklar veya Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin e-Rapor Sistemine entegrasyonunun tamamlanamamış olması gibi nedenler ile 20 Şubat 2019 tarihi sonrasında raporların yeni yönetmeliklere uygun formatta düzenlenemediği tespit edilmiştir. Bu amaçla 20 Şubat 2019 tarihinden sonra eski formatta düzenlenen sağlık raporlarının yeni formata uygun hale getirilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Bu itibarla hizmet sürekliliğinin sağlanması ve vatandaş mağduriyetinin oluşmaması amaçlarıyla Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Raporu ve Çocuklar İçin özel gereksinin Raporu bileşeninin sekreter ekranlarına yeni sayfa eklenerek Entegrasyon ve Kullanıcı Kılavuzu güncellenmiştir.Bu güncellemeler doğrultusunda Kurumların resmi talebi veya vatandaşların başvurusu üzerine eski formatta düzenlenen raporlar, kılavuzlarda belirtildiği şekilde güncel mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenerek kişiye teslim edilecek veya kuruma gönderilecektir. Bu durumda kişi tekrar polikliniğe sevk edilmez veya kurula sokulmaz. İşlemler dosya üzerinden yürütülür.

2- Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in Kazanılmış haklar başlıklı 15 inci maddesi 2'nci fıkrasında "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup, bu oranlar ile sağlanmış eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez.’* denilmektedir.

Bu bağlamda 18 yaş altı çocuklar için eski mevzuat hükümleri ile eski formatta düzenlenmiş “sürekli” ibareli sağlık raporları geçerliliğini korumaktadır. Çocuklar 18 vasim doldursalar dahi bu raporların yenilenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eski mevzuat hükümleri ile eski formatta düzenlenmiş “süreli” ibareli sağlık raporları ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu sürenin sonunda yeni mevzuata göre kişiye yeni rapor düzenlenir.

3- Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in Kazanılmış haklar 15'inci maddesi 1 'inci fıkrasında "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez.” denilmektedir.

Bu bağlamda 18 yaş üstü bireyler için eski mevzuat hükümleri ile eski formatta düzenlenmiş “sürekli” ibareli sağlık raporları geçerliliğini korumaktadır. Bu raporların yenilenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Eski mevzuat hükümleri ile eski formatta düzenlenmiş “süreli” ibareli sağlık raporları ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4- Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde; "Tam bağımlı engelli birey: Engel durumuna göre ensel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine söre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi basma gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu nedenle psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre tam bağımlı olduğu tespit edilen bireyler; doku. organ ve/veya fonksiyon kaybı bağlantılı yapılacak değerlendirmede günlük yaşam aktiviteleri bakımından bağımsız veya kısmi bağımlı olarak değerlendirilse bile bu kişiler için sağlık kurulu raporu bağımlılık değerlendirilmesi bölümünde “tam bağımlı” ibaresi işaretlenir.

Uygulamanın ilgi a), b) ve c) mevzuatlar ile yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesinin, belirtilen mevzuatlara uyumun ivedilikle sağlanmasının, engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık kurul başkanlarına tebliği hususunda;

Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet Güven
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Dağıtım
Gereği:                               Bilgi:
81 İl Valiliğine                      Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(İl Sağlık Müdürlüğüne)        Hazine ve Maliye Bakanlığına
                                          Milli Eğitim Bakanlığına
                                          Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne
                                          Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne

Yazının aslı için tıklayınız

Sağlık Aktüel 

Sevil
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER