Yoğun Bakımcılara Yan Dal...

Yoğun Bakımcılara Yan Dal...

Türk Dahili Cerrahi Yoğun bakım Derneği açıklaması;
Hepinizin bildiği üzere TBMM Başkanlığı’na “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sunulmuştur. Tasarının 20 ve 21. Geçici maddeleri ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarına Yoğun Bakım yandal süresi 2 yıla indirilmiş ve bu alanda 3 yıl çalışmış olanların müracaat etmeleri halinde girecekleri bir sınavla uzmanlık belgesi düzenleneceği belirtilmiştir.

2002 yılından itibaren devam eden hukuki sürece ve alınmış olan kararlara rağmen 26.04.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı Kanunda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Bu maddeye dayanılarak 220 civarında kişiye yoğun bakım uzmanlık belgesi verilmiştir. Bu sürecin tamamlanmasını takiben bir çok üniversite ve eğitim hastanesinde yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitim protokolleri oluşturulmuş ve 6 anadalda (Anestezi ve Reanimasyon, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji, Genel Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji) uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler için 2012 yılından itibaren Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yandal Uzmanlık Sınavı (YDUS) düzenlenmeye başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerce yan dal eğitimi için kadrolar açıklanmış ve yan dal sınavında başarılı olan yaklaşık 300 hekim yan dal eğitimine başlamıştır.

Bu nedenlerle Tıpta Uzmanlık Tüzüğüyle mevzuatımıza giren ve dolayısıyla 2002 yılından bu yana yan dal uzmanlık eğitimi verilmekte olan Yoğun Bakım yan dal alanında; sağlık hizmeti sunumunun ve uzmanlık eğitim sürecinin kesintiye uğramasını önlemek için, bu alanda faaliyet ve çalışmalarda bulunmuş hekimlerden faydalanmayı öncelikli hale getiren bir gerekliliğin (aciliyetin) varlığından söz etmek mümkün olmadığından; yan dal uzmanlık eğitimi sürecine tabi olmadan yan dal uzmanlık belgesi verilmesini sağlayacak bir hukuki durumun, uzmanlığın kazanılmasına etken olan eğitim süreci ve başarılı olma özellikleriyle çeliştiğinin açık olması karşısında, çok sayıda uzman varken ve halen eğitim devam ederken Yoğun Bakım yan dal alanında 4. defa istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık belgesi verilmesi yönündeki bir düzenleme hukuken yerinde değildir.

Kanun tasarısına göre uzman olduktan sonra 3 yıl o alanda çalıştığını beyan eden (buna hiçbir eğitim kurumuna uğramadan sadece özel hastanede çalışanlar da dahil) ve hiçbir kriter taşımayan Anestezi uzmanları uzmanlık belgesi alabilecektir. Bu hem uzmanlık eğitiminin genel ilkelerine hem de ileride yetiştirilecek uzmanların vasıfsız ve kalitesiz olmasına yol açacaktır. Yapılmak istenen düzenleme ileride doğacak ve vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren bu konuda ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu uygulama ile Yoğun Bakım Yan Dal eğitimi fiilen bitecektir.  Bu tarihi bir sorumluluktur. Böyle bir yol açılması ileride başka alanlarda da belge almasının önünü açacaktır.

Böyle bir düzenleme ile halen Yandal Uzmanlık Sınavı ile yerleşmiş ve eğitimleri devam etmekte olan uzman adaylarına da haksızlık edilmektedir. Bu adaylar 3 yıllık yoğun bir eğitim süreci, bu sürecin sonunda başarılı olma ve Devlet Yükümlülüğü görevine gitme gibi bir durumla karşı karşıya iken, bu sürece tabi olmadan başkalarına belge verilmesi de eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu şekilde eğitim almakta olanların aynı zamanda olası kariyer basamaklarının da önü tıkanmaktadır. Eğitim süreci boyunca düşük maaş ve ek ödemeye katlanarak uzman olmak için çaba sarfedenlerin yanında, anadalda özel hastane de dahil olmak üzere daha yüksek ücret ve daha az stresle çalışanların aynı haklara sahip olması da devlete karşı olan güveni sarsmaktadır.Sonuç olarak:

11.06.2014 Tarih 31853594-101-976/2614 sayılı yazı numaralı Kanun Tasarısı içerisinde yer alan Madde 20 ve 21’de bahsedilen düzenlemeler daha önceden Sağlık Bakanlığı tarafından yoğun bakım yan dalı için yapılmış olan bir çok düzenlemeye ve hukuka aykırı bir durum oluşturmakta; Yoğun Bakım yan dal eğitimi yapılabilen diğer anadallar ve hekimler arasında eşitsizliğe neden olmaktadır.

Madde 20 ve 21’ deki düzenlemeler YDUS’ta başarılı olup 3 yıl sürecek yoğun bakım uzmanı olmayı hedefleyen genç hekimler için ciddi haksızlıklara neden olacaktır. Ayrıca yoğun bakım eğitim kriterlerinin hafifletilerek yan dalın neredeyse sadece tek bir anadala tahsis edilmesi yoğun bakım hizmeti ve yoğun bakım bilim dalının gelişimi için çok sakıncalı bir durumdur.

Diğer ana dallardan yoğun bakım tercihini sonlandıracak olan bu düzenleme ileriki yıllarda bu dalların hali hazırda verdikleri yoğun bakım hizmetinin yanı sıra bilimsel faaliyetlerinin kaybolması tehlikesini yaratacaktır.

Ülkemizde yoğun bakım hizmetlerinin daha iyi ve kaliteli hale getirilmesi için yoğun bakım uzmanlığı ve yan dal eğitimi alanında problemlerin belirlenmesi ve ilgili uzmanlık alanlarının ve derneklerinin düşünceleri alınarak ülkemiz için en faydalı çözüm önerilerinin ortaya konulması gerekmektedir.

Saygılarımızla

Türk Dahili Cerrahi Yoğun bakım Derneği
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER