Erciyes Üniversitesi sözleşmeli hemşire alacak

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli hemşire alacak

Erciyes Ünivesitesi sözleşmeli hemşire alımı yapacak. İlanın detayları şöyle;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B Maddesi'ne istinaden KPSS B Grubundan alınan puan sıralaması göz önüne alınarak hemşire istihdam edilecek. Toplamda 39 hemşire alınacak olup, hemşirelerin 35 tanesinin bütçesi döner sermayeden geri kalan 4 tanesinin bütçesi özel bütçeden karşılanacak.

UNVANI    ADET    ARANILAN NİTELİKLER    BAŞVURU KODU
HEMŞİRE(ÜCRETİ DÖNER SERMAYE)    35    
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak.
 
(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)
B01
HEMŞİRE(ÜCRETİ ÖZEL BÜTÇE)    4    
 
Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak.
 
(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)
B02
 
GENEL ŞARTLAR:
 
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
 
a)  T.C. Vatandaşı olmak.
 
b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 
c)  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 
d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 
3- 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
 
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
 
- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.ercives.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER:
 
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
 
2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı
 
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
 
5- Fotoğraf (1) adet
 
6-İş talep formu ( Form için TIKLAYINIZ ​)
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER