ANKARA Gölbaşı Devlet Hastanesi Sağlık Personeli Alacak

ANKARA Gölbaşı Devlet Hastanesi Sağlık Personeli Alacak

    T.C.

                                                     SAĞLIK BAKANLIĞI

                                       TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Gölbaşı Devlet Hastanesi

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 36 NCI MADDESİNİN UYARINCA 05-05-2004 TARİH VE 25453 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ESAS VE USÛLLERE GÖRE, 36 AYLIK 14 KİŞİ İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/72678

1-İdarenin

a) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH.319.SK.NO:52 06830 GÖLBAŞI GÖLBAŞI/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3124840322 - 3124854211

c) Elektronik Posta Adresi : info@golbasihastanesi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU?NUN 36 NCI MADDESİ UYARINCA 05-05-2004 TARİH VE 25453 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ESAS VE USÛLLERE GÖRE, 36 AYLIK 14 KİŞİ İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ

c) Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 36(OTUZALTI) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Mah.319.Sok.No:50 Gölbaşı - ANKARA

b) Tarihi ve saati : 14.07.2015 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Parasal Değer Hesaplama:

1- Taban Maliyet: Her bir gerçek kişi için, içinde bulunulan dönemin asgari ücretinin , her türlü yasal işveren katkı payı tutarları da dahil brüt tutarın, (asgari ücretin işverene toplam maliyetinin SGK PRİMİ %20.5 , İŞVEREN İŞZİLİK SİGORTA FONU %2 );  %75'i eklenmiş  olarak hesap edilmiş olup,

 Formül: AylıkTaban Maliyet X 100 / 122.5

2- Teknik Puan Hesaplama :

Hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük teklifin değil, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır.

İşin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, fiyat dışı unsurlar vasıtasıyla tespit edilmiş bulunan  teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur.

Bu çerçevede;  fiyat dışı unsurlar olarak öngörülen teknik puan kriterleri ve bunların toplam teknik puan içindeki ağırlıklarına örnek teşkil etmek üzere hazırlanan cetvel teknik şartnamede gösterilmiştir.

Not:  Bu miktarın altında kalan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER