Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Gebelikte cilt tehlikesi

  Gebelikte cilt tehlikesi

  9 saat önce

  Gebelikteki sağlık sorunları arasında yer alan cilt rahatsızlıkları da kadınların çare aradığı sorunlar arasında önemli bir yer tutuyor. Bu dönemde kadınların ciltlerinde oluşan çatlaklar, koyulaşmalar, damarsal sorunlarla ilgili sıkıntılar son 3 ayda artış gösteriyor. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Ferzan Aytuğ anlattı Gebelik döneminde kadın vücudu baştan aşağı değişir. Kilo alımı, gebelik diyabeti, cilt rahatsızlıkları, […]

 • Kolu-bacağı şişen damarına baktırsın

  Kolu-bacağı şişen damarına baktırsın

  20 saat önce

  Bacağınızda veya kolunuzda şişkinlik ve ağrı hissederseniz mutlaka doktora başvurun. Çünkü toplardamarlarda pıhtılaşma olabilir ve ölümcül sonuçlar yaşanabilir. Genelde yaşlılarda görülen derin damar problemleri uzun süre hareketsiz kalan her yaştan insanı etkilemeye başladı. Bilgisayar başında kolunuzun hareketsiz saatlerce kıpırdatmadan durması, şişmanlık, hamilelik, kanınızdaki pıhtılaşma bozukluklarına sebep olabiliyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı’na bağlı Academic Hospital […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Karnabahar ve lahananın bilinmeyen hayati faydaları

  Karnabahar ve lahananın bilinmeyen hayati faydaları

  16 Eylül 2014

  Ame­ri­kan Kan­ser Der­ne­ği ve Er­nest Ma­ri­o Ec­za­cı­lık Fa­kül­te­si pro­fe­sör­le­rin­den Kong şöy­le di­yor: “A­raş­tır­ma­la­rı­mız doğ­ru­la­dı ki bes­len­mey­le kan­ser­den ko­run­ma ara­sın­da sı­kı bir bağ­lan­tı var. Ye­di­ği­miz ba­zı mad­de­le­rin için­de kan­ser ya­pı­cı ge­ne­tik de­ği­şi­min oluş­ma­sı­nı en­gel­le­yen mad­de­ler mev­cut.” İş­te bu “ye­di­ği­miz ba­zı mad­de­le­ri­n” ba­şın­da ise kar­na­ba­har ge­li­yor. Kar­na­ba­ha­rı “Sig­nu­tu­re Doc­tri­n” te­ori­si açı­sın­dan da ele al­mak­ta fay­da var. Bu […]

 • Yeşil Mercimeği sofranızdan eksik etmeyin

  Yeşil Mercimeği sofranızdan eksik etmeyin

  15 Eylül 2014

  Zayıflamak istiyor, bağışıklığım kuvvetlensin, bağırsaklarım düzenli çalışsın diyorsanız mercimeği sofranızdan eksik etmeyin. Ku­ru­bak­la­gil­ler sağ­lık­lı bes­len­me­nin ol­maz­sa ol­ma­zı. He­le mer­ci­mek tam bir şi­fa kay­na­ğı. İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya ye­şil mer­ci­me­ğin ola­ğa­na­üs­tü özel­lik­le­ri­ni ba­kın na­sıl sı­ra­la­dı… *İ­yi bir bit­ki­sel pro­te­in kay­na­ğı­dır. Be­sin­le­rin ısı et­ki­si de­di­ği­miz bir me­ka­niz­ma ile me­ta­bo­liz­ma hı­zı­nı ha­fif ar­tı­rır. Sin­di­ri­me bağ­lı har­ca­nan […]

Yaşam

Tümü

Diyet

Tümü
 • Kilo aldıran sağlık düşmanı sendrom

  Kilo aldıran sağlık düşmanı sendrom

  15 Eylül 2014

  Mo­dern za­man­lar­da­ki bes­len­me alış­kan­lık­la­rı, ha­re­ket­siz­lik gi­bi fak­tör­ler yü­zün­den şe­ker, tan­si­yon ve obe­zi­te­nin bir ara­da gö­rül­dü­ğü me­ta­bo­lik sen­dro­ma ar­tık ço­cuk­lar­da bi­le rast­la­nır ol­du! Ya­şam ka­li­te­si­ni dü­şü­ren, ilaç ba­ğım­lı­sı ha­le ge­ti­ren Bes­len­me şart­la­rı ar­tık gü­nü­müz­de çok fark­lı. Gı­da en­düs­tri­si­nin ra­fi­ne­ri gı­da­lar ya­pı­yor ol­ma­sı, fast fo­od de­ni­len ye­mek tar­zı­nın gi­de­rek ar­tı­yor ol­ma­sı ve bu gı­da­la­rın trans yağ içer­me­si […]

 • Yapılan en büyük hatalar

  Yapılan en büyük hatalar

  24 Ağustos 2014

  Şehir hayatında yalnız yaşayanların sayısı giderek artıyor. Yalnız yaşayanların birçoğu sağlıksız besleniyor, zaman içerisinde kilo alıyor. Sağlıksız beslenmenin ve yaşam tarzını açıklayacak bahane ise yalnız yaşamak oluyor. Diyetisyen &Yaşam Koçu Gizem Şeber’in önerileri ile yaşam tarzınızda basit değişiklikler sağlayabilir bu sayede sağlıklı beslenir ve kilo almayan bir yalnız olabilirsiniz. Kahvaltı etmemek: Kahvaltı ve uyku arasındaki […]

Diyabet

Tümü
 • Tatlandırıcı kullanırken dikkat

  Tatlandırıcı kullanırken dikkat

  05 Ağustos 2014

  Obezite, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden hastalıkların tedavisi için medikal tedavinin yanı sıra en etkin yol diyet tedavisidir. Bu hastalıkların tedavisi için diyetlerinde şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi kısıtlanır. Düşük kalorili veya kalori içermeyen bazı yapay tatlandırıcılar kullanılabilir. Yapay tatlandırıcılar genel olarak 2 gruba ayrılır: Enerji içerenler – Sükroz: Sofra […]

 • Doğurganlığın önündeki engel Diyabet

  Doğurganlığın önündeki engel Diyabet

  02 Ağustos 2014

  Toplumumuzda diyabetin doğurganlık üzerindeki etkileri halen çok iyi bilinmiyor. Diyabet tek başına kısırlığa neden olmasa da bazı erkek hastalarda sperm kalitesinde bozulma ve cinsel disfonksiyona bağlı doğurganlıkta azalma oluyor. Kadınlarda da gebelik kayıpları ve komplikasyonlar sık görülüyor. Araş­tır­ma­lar ül­ke­miz­de tüm çift­le­rin yak­la­şık yüz­de 15’i­nin ge­ne­tik, tıb­bi veya cer­ra­hi se­bep­ler ne­de­niy­le kı­sır­lık so­ru­nu ya­şa­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Di­ya­be­tin […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co