Sağlık Bilgisi

Tümü
 • Kahve ve sigaranın kısırlık yaptığı kanıtlandı

  Kahve ve sigaranın kısırlık yaptığı kanıtlandı

  5 saat önce

  Üreme Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Tavmergen “Son çalışmalar sigara ve kahve tüketiminin gebelik oranlarını etkilediğini gösterdi. Sigaradaki kotin maddesinin hücre ölümünü hızlandırıp, döllenen yumurtaların yerleşme potansiyelini azalttığı da araştırmalarla kanıtlandı” dedi. 4. Üre­me Tıb­bı Der­ne­ği Kon­gre­si, 28 ulus­la­ra­ra­sı ve 155 yer­li ko­nuş­ma­cı, top­lam 900 ka­tı­lım­cı ile An­tal­ya­’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Kon­gre­de, üre­me­yi güç­leş­ti­ren çev­re­sel et­ken­le­rin […]

 • Kilosu fazla olan her çocuk obez değildir

  Kilosu fazla olan her çocuk obez değildir

  16 saat önce

  Hareketsizlik ve buna bağlı TV karşısında abur cubur tüketme alışkanlığı çocukları, obezite kıskacına aldı. Prof. Ertem, kilosu olan her çocuğun obez tanımına girmeyeceğini söyledi. Vü­cut­ta yağ do­ku­su­nun aşı­rı mik­tar­da ol­ma­sı ve­ya yağ mik­ta­rı­nın vü­cut küt­le­si­ne ora­nı­nın art­ma­sı ola­rak ta­nım­la­nan obe­zi­te, ço­cuk­luk dö­ne­min­de­ki önem­li sağ­lık so­run­la­rın­dan… Ta­nı boy ki­lo eğ­ri­si­ne gö­re ko­nur Aca­de­mic Hos­pi­ta­l’­dan Ço­cuk Gas­tro­en­te­ro­lo­ji­si […]

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Damar yaşlanmasına muz detoksu

  Damar yaşlanmasına muz detoksu

  24 Nisan 2014

  Kalp has­ta­lık­la­rı, he­men he­men tüm top­lum­lar­da en sık gö­rü­len ölüm ne­den­le­rin­den bi­ri. Cen­tral Hos­pi­tal di­ye­tis­ye­ni Sel­ma Tu­ran yaş­lan­ma­yı ya­vaş­lat­mak için da­mar­la­rın iyi ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti ve ek­ledi: “Kalp has­ta­la­rı­nın aşı­rı ki­lo­dan, yük­sek ko­les­te­rol­den ve kan ba­sın­cın­dan, ürik asit dü­ze­yin­den, faz­la yağ­lı ve pro­te­in­li bes­len­me­den, yo­ğun stres­ten ka­çın­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Özellikle muz tüketmek damar yaşlanmasını önlüyor.” […]

 • Ödemin en büyük ilacı

  Ödemin en büyük ilacı

  23 Nisan 2014

  Bilinen en önemli ödem söktürücünün mısır püskülü olduğunu belirten Prof. Dr. Erdem Yeşilada şunları söyledi: “Yoğun geçen bir günün ardından, uzun yol sonrası, uykusuz geçen bir gece veya ilaç kullanımı sonucu meydana gelen ödemi vücuttan atmanız için mısır püskülü iyi bir yardımcıdır. Fazla kullanılması sonucu vücudun ihtiyacı olan suyun da vücuttan atılması riski olduğu unutulmamalı. […]

Yaşam

Tümü
 • Çocukları bu besinlerden uzak tutun

  Çocukları bu besinlerden uzak tutun

  23 Nisan 2014

  Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar için tehlikeli olabilecek yiyecekleri açıkladı. Akademi, bu gıda maddeleri ve tüketim miktarları konusunda anne-babaları uyardı. Sadece kendi beslenmemize değil çocuklarımızın beslenmesine de özen göstermemiz gerekiyor. Bünyeleri bizden daha hassas çocuklarımızı bazı besinlerden uzak tutmamız gerekiyor. Ancak bu besinler onların çok severek tükettiği besinler. Bu noktada okullara, anne ve babalara da çok […]

 • Su içmeyi sevmeyenlere bu öneriler dikkat

  Su içmeyi sevmeyenlere bu öneriler dikkat

  03 Nisan 2014

  Su iç­mek tok­luk his­si uyandırdığından ki­lo ver­me­yi ko­lay­laş­tı­rı­yor, ge­rek­siz atış­tır­ma­yı en­gel­li­yor ve da­ha hız­lı yağ yak­ma­nı­za yar­dım­cı olu­yor. Pe­ki ya su iç­me­yi sev­mi­yor, unu­tu­yor­sanız… O za­man da­mak zev­ki­ni­ze gö­re su­yun içi­ne sa­la­ta­lık, el­ma, ha­vuç, kar­puz par­ça­la­rı, na­ne ve­ya por­ta­kal di­lim­le­ri ek­le­ye­bi­lir­si­niz. Kan şe­ke­ri­mi­zi den­ge­le­yen çu­buk tar­çın, aro­ma­sı yük­sek olan por­ta­kal ka­bu­ğu ve­ya el­ma ka­bu­ğu bu […]

Diyet

Tümü

Diyabet

Tümü
 • Diyabetik bireyler için genel beslenme önerileri

  Diyabetik bireyler için genel beslenme önerileri

  5 saat önce

  Günümüzde görülme sıklığı giderek artan, gençleri olduğu kadar çocukları da tehdit altına alan diyabet kişinin yaşam kalitesini düşüren hastalıklar arasında. Psikolojik ve fiziksel hasarlara da sebebiyet veren diyabette beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler önemli etkiye sahip. Di­ya­bet (şe­ker has­ta­lı­ğı); en ba­sit ta­nı­mı ile, vü­cu­dun be­sin­ler­de­ki ener­ji­yi kul­lan­ma­sı­nı et­ki­le­yen bir has­ta­lık du­ru­mu­dur. Baş­ka bir de­yiş­le, pan­kre­as­tan […]

 • Diyabet tarih olacak

  Diyabet tarih olacak

  16 saat önce

  Tüm diyabet vakalarının yüzde 5’ini oluşturan Tip 1’in, safra asidiyle önlenebileceği keşfedildi. Devrim niteliğindeki gelişmede bir Türk doktorun imzası var: Gökhan Hotamışlıgil. Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Science’te yer alan araştırma, safra asidinin tip 1 diyabeti önleyebileceğini gösterdi. Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıkları Bölümü’nde Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil liderliğinde yapılan araştırmalar, Tip 1 diyabeti […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co