Sağlık Bilgisi

Tümü

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Damar yaşlanmasına muz detoksu

  Damar yaşlanmasına muz detoksu

  24 Ekim 2014

  Kalp has­ta­lık­la­rı, he­men he­men tüm top­lum­lar­da en sık gö­rü­len ölüm ne­den­le­rin­den bi­ri. Cen­tral Hos­pi­tal di­ye­tis­ye­ni Sel­ma Tu­ran yaş­lan­ma­yı ya­vaş­lat­mak için da­mar­la­rın iyi ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti ve ek­ledi: “Kalp has­ta­la­rı­nın aşı­rı ki­lo­dan, yük­sek ko­les­te­rol­den ve kan ba­sın­cın­dan, ürik asit dü­ze­yin­den, faz­la yağ­lı ve pro­te­in­li bes­len­me­den, yo­ğun stres­ten ka­çın­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Özellikle muz tüketmek damar yaşlanmasını önlüyor.” […]

 • Ödemin en büyük ilacı

  Ödemin en büyük ilacı

  23 Ekim 2014

  Bilinen en önemli ödem söktürücünün mısır püskülü olduğunu belirten Prof. Dr. Erdem Yeşilada şunları söyledi: “Yoğun geçen bir günün ardından, uzun yol sonrası, uykusuz geçen bir gece veya ilaç kullanımı sonucu meydana gelen ödemi vücuttan atmanız için mısır püskülü iyi bir yardımcıdır. Fazla kullanılması sonucu vücudun ihtiyacı olan suyun da vücuttan atılması riski olduğu unutulmamalı. […]

Yaşam

Tümü

Diyet

Tümü
 • Kilo vereyim derken, su kaybetmeyin!

  Kilo vereyim derken, su kaybetmeyin!

  4 saat önce

  Zayıflamak isteyen birçok kişi gerçek bir uzmandan yardım almak yerine internetten bulduğu ya da televizyondan duyduğu diyetleri uyguluyor. Ancak yapılan her diyet ile verilen kilolar yağ kaybı anlamına gelmiyor. Yanlış diyetler vücutta su veya kas kaybına sebep olabiliyor. Uzmanlar gerçek kilo kaybının yağ dokusunun azalmasıyla olacağına dikkat çekiyor. Su veya kas dokusunun kaybedilmesi halinde diyeti […]

 • Ödemlerden kurtulmak için bunları yapın

  Ödemlerden kurtulmak için bunları yapın

  24 Ekim 2014

  ‘Bazı günler yüzük parmağıma sığmıyor, ayakkabılarım küçük geliyor, göz kapaklarım şişiyor’ diye şikayet ediyorsanız, ödem problemi yaşıyor olabilirsiniz Uz­man Di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç ödem at­ma­nın yol­la­rı ile il­gi­li bil­gi­ler ver­di. Ödem, vü­cut­ta sı­vı bi­rik­me­si ve yay­gın kar­şı­la­şı­lan bir so­run. Ödem hüc­re içi sı­vı­nın hüc­re dı­şı­na çık­ma­sı ile do­ku ara­la­rın­da ve cilt al­tın­da bi­rik­me­si ola­rak da […]

Diyabet

Tümü
 • Kilo vermek için diyabet ilacı kullanmak öldürüyor

  Kilo vermek için diyabet ilacı kullanmak öldürüyor

  06 Ekim 2014

  Zayıf­la­ma, iş­tah­sız­lık gi­bi yan et­ki­le­ri bu­lu­nan ba­zı di­ya­bet ilaç­la­rı­nın, di­ya­be­ti ol­ma­yan ki­şi­ler­ce ki­lo ver­mek için kul­la­nıl­ma­sı ölüm­cül so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­li­yor Prof. Dr. Ali Rı­za Uy­sal, tip 2 di­ya­bet­te kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­la­rı, za­yıf­la­ma yan et­ki­si ne­de­niy­le obe­zi­te te­da­vi­sin­de kul­lan­ma­nın ras­yo­nel ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­lı­ca et­ki­si in­sü­lün di­ren­ci­ne kar­şı gel­mek olan bu tür ilaç­la­rın, kul­la­nan ki­şi­de şiş­kin­lik, ha­zım­sız­lık gi­bi […]

 • Gizli diyabeti yürüyüşle engelleyin

  Gizli diyabeti yürüyüşle engelleyin

  28 Eylül 2014

  Diyabetin önlenemeyen yükselişine karşın gizli diyabetten hayatınızda yapacağınız birkaç ufak değişiklikle kurtulabilirsiniz. Bu sihirli dokunuşlar; dengeli beslenme ve 30 dakika yürüyüş. Hayatınızı kabusa çeviren diyabet, varlığını hissedilir derecede artırıyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı, hareketsiz ve yanlış beslenme yüzünden gizli diyabetin (prediyabet) yaygınlaştığına dikkat çekerek “Prediyabet […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co