Sağlık Bilgisi

Tümü

Şifalı Bitkiler

Tümü
 • Gebeler ve kalbi olanlar için incir şifa kaynağı

  Gebeler ve kalbi olanlar için incir şifa kaynağı

  29 Ekim 2014

  “Mey­ve­ler ara­sın­da şe­ker içe­ri­ği yüksek olan in­ci­rin 2 ta­ne­si (130 gr) 1 por­si­yon mey­ve­ye denk ge­li­yor ve 85 ka­lo­ri­ye sa­hi­p” di­yen di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar bu mey­vey­le il­gi­li şu bil­gi­le­ri ak­tar­dı: Ser­kan Tu­tar; “Ay­nı mik­tar­da­ki ku­ru in­ci­ri dü­şün­dü­ğü­nüz­de ise 370 ka­lo­ri­ye denk gel­ir. Özel­lik­le ge­be ka­dın­lar­da alın­ma­sı önem­li olan fo­lik asi­tin zen­gin kay­nak­la­rın­dan bi­ri olan in­ci­rin […]

 • Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu, nar yiyin!

  Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu, nar yiyin!

  28 Ekim 2014

  Dr. Sinan Akkurt: Antioksidan bakımından zengin gıdalar, kansere yakalanma riskini azaltıyor. Yaban mersini, çilek, böğürtlen, ahududu, kızılcık, nar gibi tüm berry (çilek) meyvesi türleri en fazla antioksidan içeren meyveler. Dr. Sinan Akkurt,  Lösemi Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini hatırlatarak, gücünü doğadan alan yöntemlerle hastalıkla savaşabileceğimizi belirtti. Ilık suyla […]

Yaşam

Tümü
 • Çocukları bu besinlerden uzak tutun

  Çocukları bu besinlerden uzak tutun

  5 saat önce

  Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar için tehlikeli olabilecek yiyecekleri açıkladı. Akademi, bu gıda maddeleri ve tüketim miktarları konusunda anne-babaları uyardı. Sadece kendi beslenmemize değil çocuklarımızın beslenmesine de özen göstermemiz gerekiyor. Bünyeleri bizden daha hassas çocuklarımızı bazı besinlerden uzak tutmamız gerekiyor. Ancak bu besinler onların çok severek tükettiği besinler. Bu noktada okullara, anne ve babalara da çok […]

 • Çocuğunuza bu sorunu yaşatmayın

  Çocuğunuza bu sorunu yaşatmayın

  29 Ekim 2014

  Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre, birden fazla ve birbirinden farklı fiziksel ve duygusal farklılıklar taşıyan anne türevleriyle büyüyen erkek çocukların ruhsal gelişimlerinde gelgitler ve bağlanma sorunları yaşanıyor Cin­sel Sağ­lık Ens­ti­tü­sü Der­ne­ği Ge­nel Baş­ka­nı Dr. Cem Ke­çe, be­bek­le­rin 0-3 yaş dö­ne­min­de sev­gi­ye, il­gi­ye, bes­len­me­ye ve­ya uy­ku alış­kan­lık­la­rı­nı kar­şı­la­ya­bi­len bir an­ne­ye ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, ço­cu­ğu­nu […]

Diyet

Tümü
 • Çağın hastalığı obezite nasıl tedavi edilir

  Çağın hastalığı obezite nasıl tedavi edilir

  13 saat önce

  Obezite kavramı toplumda yaygın olarak kullanılıyor. Bunun bilimsel manada karşılığı ise vücut kitle indeksinin (VKİ) 30 rakamının üzerinde olması. VKİ nin 18.5-25 arası olması normal kabul ediliyor. Bu değerin 25-30 arasında olmasına ise aşırı kilolu diyoruz. Vücut kilo indeksi kolayca şöyle hesaplanıyor: Kilonuzu boyunuzun metrekare cinsinden değerine böldüğünüzde çıkan sonuç 30’un üzerinde olursa o zaman […]

 • Formunuzu güneşle koruyun

  Formunuzu güneşle koruyun

  29 Ekim 2014

  Güneş ışınlarının, kilo alımını ve diyabet semptomlarını yavaşlatabileceği ortaya çıktı. Gü­neş ışın­la­rı­na ma­ruz kal­ma­nın, ki­lo alı­mı­nı ve tip 2 di­ya­bet semp­tom­la­rı­nın ge­liş­me­si­ni ya­vaş­la­ta­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Araş­tır­ma, par­lak ul­tra­vi­yo­le ışın­la­rı­na ma­ruz ka­lan be­si­li fa­re­le­rin da­ha az ye­mek ye­di­ği­ni, öte yan­dan vü­cu­dun gü­neş ışın­la­rı­na ce­va­ben ürettiği D vi­ta­mi­nin bun­da rol oy­na­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di. Ul­tra­vi­yo­le ışın­la­rı­na ma­ruz ka­lan fa­re­ler­de, ay­nı […]

Diyabet

Tümü
 • Bunlar da diyabete yol açıyor!

  Bunlar da diyabete yol açıyor!

  26 Ekim 2014

  Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, uzmanlar tarafından 21. yüzyılın en sinsi hastalığı olarak niteleniyor. Diyabet, dünyada ve ülkemizde hızla yayılıyor. Birleşmiş Milletler ’in (BM), dünya genelinde bu hastalığa dikkat çekmek için 14 Kasım’ı Dünya Diyabet Günü ilan etmesi de konunun hassasiyetini gösteriyor. Uzmanlar, Türkiye ’de son 10 yılda diyabetli hasta sayısının yüzde 100 […]

 • Kilo vermek için diyabet ilacı kullanmak öldürüyor

  Kilo vermek için diyabet ilacı kullanmak öldürüyor

  06 Ekim 2014

  Zayıf­la­ma, iş­tah­sız­lık gi­bi yan et­ki­le­ri bu­lu­nan ba­zı di­ya­bet ilaç­la­rı­nın, di­ya­be­ti ol­ma­yan ki­şi­ler­ce ki­lo ver­mek için kul­la­nıl­ma­sı ölüm­cül so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­li­yor Prof. Dr. Ali Rı­za Uy­sal, tip 2 di­ya­bet­te kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­la­rı, za­yıf­la­ma yan et­ki­si ne­de­niy­le obe­zi­te te­da­vi­sin­de kul­lan­ma­nın ras­yo­nel ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Baş­lı­ca et­ki­si in­sü­lün di­ren­ci­ne kar­şı gel­mek olan bu tür ilaç­la­rın, kul­la­nan ki­şi­de şiş­kin­lik, ha­zım­sız­lık gi­bi […]

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Portal Teması : Wptr.Co